แบบคำขอข้อมูลข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้จัดทำแบบคำขอข้อมูลข่าวสารขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7,9 และ 11 ผู้ขอข้อมูลจำเป็นต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้รับคำขอของท่านแล้ว จะรีบดำเนินการส่งข้อมูลให้ท่านโดยเร็วที่สุด
คำนำหน้า *
Required
ชื่อ (ภาษาไทย) *
นามสกุล (ภาษาไทย) *
อายุ (ปี) *
อาชีพ *
Required
ตำแหน่ง (รับราชการ,นักการเมือง)
สถานที่ทำงาน/โรงเรียนที่เรียน/สถาบันที่ศึกษา *
บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ (ถ้าไม่มีให้ใส่ - ) *
ตรอก/ซอย (ถ้าไม่มีให้ใส่ - ) *
ถนน (ถ้าไม่มีให้ใส่ - ) *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
โทรศัพท์ บ้าน/ที่ทำงาน (ถ้าไม่มีให้ใส่ - ) *
โทรสาร (ถ้าไม่มีให้ใส่ - ) *
มือถือ *
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 *
Required
เพื่อใช้ประโยชน์ *
ขอตรวจดู เรื่อง ( เว้นว่างให้ใส่ - ) *
ขอสำเนา เรื่อง ( เว้นว่างให้ใส่ - ) *
ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง เรื่อง ( เว้นว่างให้ใส่ - ) *
e - mail ของท่านที่จะรับข้อมูล *
แนบเอกสารแสดงตัวตน ไฟล์ PDF (สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาใบอนุญาตขับขี่) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms