โครงการ สร้างป่า สร้างธรรม
มูลนิธิ สร้างป่า สร้างธรรม
ตามปฎิทาหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด
หลักการและเหตุผล
ด้วยปัญหาสำคัญของโลกและประเทศคือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาค่าPM 2.5 ปัญหาความแห้งแล้ง ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้ต้องมีการแก้ไขในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว จำเป็นต้องมีการปลูก การรักษา การอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนา ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยปัจจัย ดิน น้ำ ป่า ต้องสำนึกและตื่นรู้จึงจะสามารถสร้างป่าได้ ดังไม้ต้นเดียวเป็นป่าไมไ่ด้ จึงเกิดความร่วมมือทั้งระดับมหาภาคและจุลภาค โดยการนำของพระสงฆ์ที่รวมตัวกันเรียกว่ากองทัพธรรม ขยายแนวคิดจากอดีตชื่อกองทัพธรรมสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต การออกธุดงค์และขยายวัตรปฏิบัติของท่านโดยใช้ศิษย์ยานุศิษย์เผยแพร่ธรรมะไปตามชุมชนหมูบ้านท้องถิ่น ป่า เขา เช่น ตอนปู่ตาให้ประชาชนเลิกนับถือผี โดยท่านจะเน้นเรื่องความเป็นอยู่ และปากท้องการพัฒนาตัวเอง การให้ธรรมะการรักษาศีลเจริญภาวนา และการอนุรักษ์รักษาป่าธรรมชาติ ส่วนหนึ่งสถานที่ที่ท่านจาริกไปปลีกวิเวกที่เป็นเสนาสนะเกิดเป็นวัดป่าและป่าชุมชน โดยพระสงฆ์เป็นผู้นาหลักในการนำธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจ ประกอบกับพระสงฆ์เป็นผู้ที่อนุรักษ์และรักษาป่าตลอดจนการปลูกได้ดีมากและเป็นผู้นาหลักธรรมคาสอนสู่ประชาชนดังนั้น จึงขยายหลักการดังกล่าวเป็นกองทัพธรรม สร้างป่า สร้างธรรม สู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างป่าทุกรูปแบบ การเพาะกล้าไม้ทุกชนิด การปลูกป่าการ
บำรุงรักษา การอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ดิน น้ำ ป่าและสิ่งแวดล้อม
การทำ เกษตร การพัฒนาระบบน้ำ การสร้างพลังงานทดแทน ให้ประโยชน์แก่วัดภาครัฐประชาสังคม
ชุมชน ท้องถิ่น เกษตรกร และอื่นๆ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น นำมาประยุกต์ใช้
สร้างธรรมะที่มีจิตสำนึกต่อ สังคม ให้การเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกรูปแบบ การฝึกอบรมธรรมมะการให้
ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและนักเรียนนิสิตศึกษาประชาชนทั่วไป
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบำรุง วัด ภูตูมวนาราม และวัด สำนักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบ
ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆในการพัฒนางานสาธารประโยชน์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดการสร้างป่าทุกรูปแบบ การเพาะกล้าไม้ทุกชนิด การปลูกป่าการบำรุงรักษา การอนุรักษ์
พันธุ์ไม้หายาก การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ดิน น้้ำ ป่าและสิ่งแวดล้อม การทาเกษตร การพัฒนา
ระบบน้ำ การสร้างพลังงานทดแทน ให้ประโยชน์แก่ วัด ภาครัฐ ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เกษตรกร และ
อื่นๆ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสร้างป่า สร้างธรรม
ชื่อจริง นามสกุลจริง *
ที่อยู่ *
Id:Line
หมายเลขโทรศัพท์ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
Required
สถานภาพทางครอบครัว
รายได้ต่อเดือน *
Required
ท่านต้องการช่วยเหลือ การสร้างป่า สร้างธรรมม ตามรูปแบบพรหมวิหารอย่างไร *
Captionless Image
Required
ต้นไม้ที่คุณชื่นชอบ *
Required
เกี่ยวกับเรา
มูลนิธิ สร้างป่า สร้างธรรม ตั้งอยู่ที่ สำนักงาน เลขที่ 144 หมู่5 วัดภูตูมวนาราม บ้านทรายขาว
ตำบลทรายขาว อำเภอวัง สะพุง จังหวัด เลย และ วนเกษตรทุ่งฝน เลขที่ 245 หมู่8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน
จังหวัด อุดรธานี และขยายเครือข่ายทั่วประเทศ245 ม.8 บ.คำตานา ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ ทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี 41310
โทรสอบถามข้อมูล 080-611-6893
ขอขอบคุณที่ท่านสนใจ ในกิจกรรมครั้งนี้ ทางเราจะรีบดำเนินการติดต่อกับไปโดยเร็ว
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy