รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานผลให้กับสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ตามแบบรายงานนี้ทางระบบรายงานของ สนผ.ทุกวันที่ 15 และ 28 ของทุกเดือน หรือสถานะมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั้งก่อหนี้ผูกพัน หรือลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานข้อมูลดังนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question