แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของครู โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯ

ให้นักเรียน Click เลือกช่องเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับความคิดเห็น ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน

  ครูผู้สอน : ครูนัททิดา ระลึก

  รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว33225 ระดับชั้น ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question