Woodcock - Johnson International Editions II. - jeseň 2019 (záujem o odborné školenie)
Školenie pre administrátorov testu Woodcock - Johnson International Editions II.
Časový rozsah 16 hodín prezenčná forma
Začiatok vzdelávania: 11.11.2019
Ukončenie vzdelávania: 12.11.2019
Registračný formulár inovačného vzdelávania
Ochrana osobných údajov: "GDPR"
Prevádzkovateľom osobných údajov je Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 21, IČO 42086809 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje a spracúvať ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári spracúvať výlučne za účelom registrácie a evidencii účastníka vzdelávania v databáze SCŠPP Vysoké Tatry.
Vyplnením registračného formulára dávam súhlas Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 059 21, IČO 42086809 v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v registračnom formulári za účelom registrácie a evidencii účastníka vzdelávania v databáze SCŠPP Vysoké Tatry.
Platnosť súhlasu je 20 rokov odo dňa uskutočnenia poslednej služby pre účastníka vzdelávania. Po uplynutí tejto lehoty budú moje osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom.
Týmto vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú skutočné, pravdivé, úplné, aktuálne a presné. Súčasne potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol/poskytla dobrovoľne a bez nátlaku.
Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Základné údaje
Titul *
Your answer
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Rodné priezvisko *
Your answer
Titul za menom
Your answer
Dátum narodenia *
Your answer
Miesto narodenia *
Your answer
E - mail *
Napíšte, prosím, Váš osobný e-mail aby bolo možné doručiť všetky informácie priamo Vám.
Your answer
Telefón *
Your answer
Miesto bydliska
Ulica *
Your answer
Číslo domu *
Your answer
Obec *
Your answer
PSČ *
Your answer
Vzdelanie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania *
Your answer
Názov vysokej školy, resp. univerzity a fakulty *
Your answer
Sídlo vysokej školy alebo univerzity *
Your answer
Študijný odbor *
Your answer
Číslo diplomu a dátum jeho vystavenia *
Your answer
Rok ukončenia najvyššieho vzdelania *
Your answer
Zamestnanie
Momentálne som v pracovnom pomere *
ak momentálne nie ste v pracovnom pomere, píšte ďalej nuly
Úplný názov zamestnávateľa *
Your answer
Ulica *
Your answer
Číslo *
Your answer
Obec *
Your answer
PSČ *
Your answer
Okres *
Your answer
Kraj *
Your answer
Pracovná pozícia *
Your answer
Dĺžka odbornej praxe *
Your answer
Zamestnávateľ IČO *
Udávajte v prípade, že Vám školenie platí zamestnávateľ. V opačnom prípade napíšte nulu.
Your answer
Zamestnávateľ DIČ *
Udávajte v prípade, že Vám školenie platí zamestnávateľ. V opačnom prípade napíšte nulu.
Your answer
Telefón do zamestnania *
Your answer
Informácie o platbe
Platbu je nevyhnutné zaplatiť jednorazovo vo výške 200,- Eur:
Sumu pošlite na č. ú. 2629214355/1100, TATRA BANKA, a.s. Slovensko, pobočka Poprad.
Úhradu je nevyhnutné uskutočniť do začiatku vzdelávania. Ak do uvedeného termínu nebude zaplatený poplatok, bude miesto uvoľnené nasledujúcemu záujemcovi.

Na uhradenie poplatku za školenie Vám zašleme faktúru po tejto registrácii s variabilným symbolom, ktorý identifikuje Vašu platbu.

Pri platbe poštovou poukážkou prosíme o doplnenie Vášho mena do správy pre prijímateľa na správne priradenie Vašej platby!!!

Podrobné informácie k školeniu dostanete najneskôr mesiac pred konaním školenia.
Súhlasím zo zaplatením poplatku v celkovej výške 200,- Euro *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.