PELAKSANAAN DSKP SAINS DI SEKOLAH RENDAH KEDAH 2015

BPK sedang menjalankan Pemantauan Pelaksanaan DSKP SN di sekolah rendah. Sehubungan itu , borang soal selidik di sediakan utk mendapat maklumat dan pandangan guru yg mengajar sains. Maklumat ini penting utk membantu KPM dalam melaksanakan KSSR Semakan bermula tahun 1 pada 2017

  BAHAGIAN A : PROFIL SEKOLAH

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B : PROFIL GURU

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN C : KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  1 Sangat Tidak Setuju (STS) 2 Tidak setuju (TS) 3 Setuju (S) 4 Sangat setuju (SS)
  01.  Saya dapati cara penulisan DSKP yang memaparkan SP dan Spi  adalah mesra pengguna.  
  02.  Saya yakin menjalankan p&p dengan berpandukan standard pembelajaran sahaja tanpa modul pengajaran. 
  03.  Saya dapati standard yang disediakan sesuai dengan keupayaan kognitif murid. 
  04.  Saya dapati standard pembelajaran ini sesuai untuk murid yang berlainan latar belakang (kebudayaan dan agama)    
  05.  Saya perlukan modul p&p untuk membantu saya menjalankan p&p di bilik darjah.  
  06.  Saya perlukan cadangan aktiviti bagi standard kandungan yang perlu dicapai.  
  07.  Saya berharap dinyatakan secara tersurat di mana EMK perlu diterapkan dalam standard pembelajaran. 
  08.  Saya dapati standard pembelajaran ini tidak sesuai untuk murid yang berlainan kecerdasan. 
  09.  Saya boleh menerapkan KBAT semasa p&p
  10.  Saya boleh menerapkan elemen merentas kurikulum walaupun tidak dinyatakan secara tersurat dalam standard pembelajaran.  
  Please enter one response per row

  BAHAGIAN D : DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  1 Sangat Tidak Setuju (STS) 2 Tidak setuju (TS) 3 Setuju (S) 4 Sangat setuju (SS)
  11.  Saya boleh merancang p&p yang berkesan hanya berdasarkan standard pembelajaran yang dinyatakan. 
  12.  Saya dapati penulisan KPS sebagai standard pembelajaran memudahkan saya untuk menerapkan KPS kepada murid.
  13.  Saya boleh menerapkan KPS dengan lebih mudah jika KPS tidak ditulis sebagai standard pembelajaran.
  14.  Saya sukar mengambarkan aktiviti yang harus dijalankan dalam p&p untuk standard pembelajaran yang dinyatakan.   
  15.  Saya berharap dinyatakan secara tersurat di dalam SPapakah KPS yang perlu diterapkan.  
  16.  Saya berharap dinyatakan secara tersurat dalam SPbagaimana KBAT boleh diterapkan.  
  Please enter one response per row

  BAHAGIAN E : PENTAKSIRAN SEKOLAH

  1 Sangat Tidak Setuju (STS) 2 Tidak setuju (TS) 3 Setuju (S) 4 Sangat setuju (SS)
  17.  Saya dapati standard prestasi tidak mengambarkan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.
  18.  Saya dapati tafsiran tahap penguasaan membantu saya untuk mengemukakan soalan yang sesuai. 
  19.  Saya dapati tafsiran tahap penguasaan sangat jelasbagi membolehkan saya menentukan tahap penguasaan murid. 
  20.  Saya tidak dapat mengaitkan tafsiran tahap penguasaan dengan standard pembelajaran.
  21.  Saya mendapat gambaran bagaimana saya harus membuat pentaksiran dengan membaca keseluruhanstandard pembelajaran dan tafsiran tahap penguasaan.   
  22.  Saya dapati sukar untuk memberi tahap penguasaan murid berdasarkan pemerhatian.  
  23.  Saya akan mencatat tahap penguasaan pada rekod transit yang saya sediakan.  
  24.  Saya mudah membezakan setiap tahap penguasaan berdasarkan tafsiran yang dinyatakan. 
  25.  Saya dapati tafsiran tahap penguasaan memberi gambaran tentang skop dan kedalaman standard pembelajaran yang perlu saya ajar.  
  26.  Saya lebih suka menggunakan lembaran kerja bagi menentukan tahap penguasaan murid.
  27.  Saya mengisi pelaporan tahap penguasaan murid sebaik sahaja selesai mentaksir satu kelompok SK
  28.  Saya merekod tahap penguasaan secara berkala mengikut kesesuaian masa saya. 
  29.  Saya memerlukan masa yang lebih panjang untuk menjalankan pentaksiran Sekolah. 
  30.  Saya yakin untuk memberikan TP keseluruhan (Lihat jadual di sebelah) yang meliputi pengetahuan, kemahiran dan nilai kepada setiap murid berdasarkan profesional judgement saya, semasa interaksi denganmereka semasa pdp. 
  31.  Saya perlu berbincang dengan guru-guru lain yangmengajar murid ini dalam memberikan TP keseluruhan(Lihat jadual di sebelah) kerana saya tidak yakin untuk  membuat keputusan sendiri.
  32.  Saya yakin dapat menjalankan pentaksiran sekolah dengan lebih berkesan sekiranya saya berpeluang berbincang dengan guru lain contohnya semasa Profesional Learning Community (PLC).
  33.  Saya harap panitia sains menjalankan perbincangan untuk melaksanakan pentaksiran Sekolah dalam Profesional Learning Community (PLC). 
  34.  Saya perlu mengenali murid dalam kelas saya untuk memudahkan saya menjalankan pentaksiran sekolah. 
  Please enter one response per row

  BAHAGIAN E : KOMEN /PANDANGAN / CADANGAN

  PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains 2 Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan mudah 4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah. 5 Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan 6 Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif
  This is a required question

  BAHAGIAN F : PENTAKSIRAN SEKOLAH SAINS SEKOLAH RENDAH KSSR

  ARAHAN : BACA KETIGA -TIGA MODUL TAFSIRAN JAWAB SOALAN. MODEL TAFSIRAN 1 TP TAFSIRAN 1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains 2 Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan mudah 4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah. 5 Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan 6 Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

  MODEL TAFSIRAN 2 TP TAFSIRAN 1 Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut 2 Menganalisis untuk menyelesaikan masalah atau tugasan dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains. 3 Menilai atau merekacipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

  MODEL TAFSIRAN 3 TP TAFSIRAN 1 Dalam usaha mencapai apa yang dihasratkan dengan bimbingan berkaitan penguasaan pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut 2 Mencapai apa yang dihasratkan berkaitan penguasaan pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut 3 Mencapai lebih daripada apa yang dihasratkan atas inisiatif sendiri berkaitan penguasaan pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut
  F. 01  Model Tafsiran manakah yang boleh memberi maklumat tentang pencapaian murid untuk  guru membuat tindak susul. 
  F. 02  Model Tafsiran manakah yang lebih sesuai bagi guru untuk melihat perkembangan pengetahuan dan kemahiran murid.  
  F. 03  Model Tafsiran manakah yang lebih sesuai bagi guru untuk membuat pelaporan pencapaian murid. 
  F. 04  Model Tafsiran manakah yang sesuai berdasarkan peruntukan masa sedia ada.   
  Please enter one response per row
  1 :  Paling Mudah  
  2  : Mudah  
  3  : Susah
  Please enter one response per row
  1 :  Paling Mudah  
  2  : Mudah  
  3  : Susah
  Please enter one response per row
  1 :  Paling Mudah  
  2  : Mudah  
  3  : Susah
  Please enter one response per row
  Memantau perkembangan murid.
  Mengetahui pencapaian murid.
  Mendapat maklumat untuk membuat tindak susul.
  Menentukan kedudukan murid di dalam kelas
  Melaporkan pencapaian murid kepada ibu bapa.
  Merekod pencapaian murid untuk tujuan penggredan sekolah
  Please enter one response per row

  CADANGAN LAIN

  KEKUATAN
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CADANGAN LAIN

  KELEMAHAN
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question