VI. Раководство, креирање политики

Овој дел се однесува на работата на раководството во училиштето, неговата ефикасност и отвореност. Под раководство се подразбира работата на Училишниот одбор, работата на директорот, раководниот персонал со нивните улоги и одговорности. Овој дел се однесува и на организацијата на работа, делегирањето одговорности, начинот на донесување одлуки и нивно спроведување.


Прашалник за наставниците, ученици и родители:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question