ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය - අනුරාධපුරය 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සමාසික II පරීක්ෂණය සිව්වන වසර විභාග අයදුම්පත්‍රය
උපදෙස් -
1.2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සමාසික II පරීක්ෂණය සඳහා ඉල්ලුම් කරන සෑම විභාග අපේක්ෂකයෙකු විසින්ම සිය විද්යුත් ලිපිනය මගින් පුද්ගලිකවම ඉල්ලුම් කළ යුතුය. නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ නොකරනලද හා නියමිත දිනට පෙර සම්පූර්ණ කර නො එවන අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන අතර එම අයදුම්කරුවන්ට විභාගය සඳහා පෙනීසිටීමට අවස්ථාව අහිමිවිය හැක.

2. මෙම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ එක් වරක් පමණක් බැවින් යොමු කිරීමට පෙර ඔබ විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද තොරතුරු නිවැරදිදැයි පරීක්ෂා කර බලා ඉදිරිපත් කරන්න. අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කිරීමේදී ගැටලු මතුවුවහොත් 025 - 2236760 හෝ 025 - 2235328 මගින් විභාග අංශය විමසන්න.
මෙම අයදුම්පත නිවැරදිව පුරවා 2020 දෙසැම්බර් 01 දිනට ප්‍රථම යොමු කරන්න.
Email address *
Student's Registration Number /ලියාපදිංචි අංකය *
Full Name in English/සම්පූර්ණ නම ඉංග‍්‍රීසියෙන් *
Address /ලිපිනය *
Telephone Number /දුරකථන අංකය *
E-mail/විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය *
Select the Medium /විභාගයට පෙනී සිටින මාධ්‍යය තෝරන්න *
Please select your subjects/ පරීක්ෂණයේ පෙනී සිටින සියලූ විෂයයන්හි විෂය සංකේත අංකය නිවැරදිව තොරන්න Subject 01 *
Subject 02 *
Subject 03 *
Subject 04
Subject 05
අතිරේක විෂයන් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් පමණි
අතිරේක විෂයන් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් පමණි
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bhiksu University of Sri Lanka.