මාර්ගගත ඇගයීම
ලිපිගොනු කළමනාකරණය (2021.02.23)

පහත දී ඇති ප්‍රශ්න සඳහා ඔබට ලබා දිය හැකි ඇගයීම් සඳහා අදාළ අංකය තෝරන්න.
Email address *
පාඨමාලාව පිළිබඳව ඇගයීම *
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
විෂය කරුණු වල ප්‍රමාණවත් බව
පාඨමාලාවේ කාලය ප්‍රමාණවත්ද?
ප්‍රායෝගික යොදා ගත හැකි බව
රාජකාරී කටයුතු කිරීමේදී කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායිත්වය වැඩිවීමට පුහුණුවේ අදාලත්වය
පාඨමාලාවේ න්‍යාත්මක හා ප්‍රා‍යෝගික සම්බන්ධතාවය
තාක්ෂණික පහසුකම්වල ගුණාත්මකභාවය
සම්පත්දායක පිළිබද ඔබගේ ඇගයීම *
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව
පුහුණ උපකරණ යොදාගැනීම
කාල කළමනාකරණය
ඉදිරිපත් කල විෂය කරුණුවල ප්‍රමාණාත්මක බව
මාතෘකාවට අදාල වීම
කරුණු වටහාදීමේ හැකියාව
සමස්තයක් ලෙස ගත් කළ පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව පොදු ඇගයීම ඔබගේ වචන වලින් සඳහන් කරන්න.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy