รายงานผลตามแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 (ตามมติ ครม. วันที่ 26 ก.ย. 2560)
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้พิจารณาเรื่อง แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดกิจกรรมภายใต้แผนงานต่าง ๆ โดยระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้กำหนดกรอบเวลาและเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี พ.ศ. 2562
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานของท่าน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา โดยขอให้รายงานปีละ 2 รอบ ได้แก่ รอบระยะเวลาเดือนมีนาคมและรอบระยะเวลาเดือนกันยายน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึง ปี พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้รายงานในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลหน่วยงานของท่าน
หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา รายงานตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม
ชื่อหน่วยงานของท่าน *
ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกข้อมูล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
ข้อมูลการรายงานผล เทียบตามแผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ตามแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำ และจัดส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.
1. รอบที่หน่วยงานของท่านรายงานแผนการดำเนินงาน ในครั้งนี้ *
จำนวนเอกสารที่จัดทำแล้วเสร็จ แบบสะสม
2. โปรดระบุจำนวนเอกสารราชการ 2 ภาษา ที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนินการแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการดำเนินงานของท่าน โดยระบุจำนวนเอกสารที่จัดทำแล้วเสร็จแบบสะสม
2.1 จำนวนเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
2.2 จำนวนเอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
2.3 จำนวนเอกสารราชการอื่น ๆ (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
2.4 จำนวนแบบฟอร์มในการยื่นคำขอ (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
2.5 จำนวนคู่มือสำหรับประชาชน (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณที่หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service