แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารหลักสูตร และ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คำชี้แจง:
1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามสำหรับการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน 2 ด้าน ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและตอบสนองนโยบายเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.2 ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อันหมายถึง คุณภาพการให้บริการของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2. ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
3. โปรดทำเครื่องหมายหน้าคำตอบที่ท่านเลือกและกรอกข้อความให้สมบูรณ์และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service