แบบสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความผูกพันของบุคลากรในสังกัดกรมป่าไม้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร และนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ต่อไป
ส่วนการเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง โดยข้อมูลจะถูกวิเคราะห์เป็นภาพรวม และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม


แบบสำรวจนี้ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ ๒ คำถามประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
ส่วนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)

กรุณา " คลิก " ในช่อง ⃝ หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
๑. เพศ
๒. อายุ/ปี
๓. วุฒิการศึกษา
๔. สถานภาพการทำงาน
ข้าราชการ ( ประเภทวิชาการ / ประเภททั่วไป) / ลูกจ้างประจำ / พนักงานราชการ
๕. หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน
---กรุณาเลือก---
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
๖. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมป่าไม้ (เกิน ๖ เดือน ปัดเป็น ๑ ปี)
๗. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms