ใบสมัคร Online "NECTEC IoT Camp 2016" ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
(NECTEC IoT Camp 2016)
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เว็บไซต์หลักโครงการฯ www.fic.nectec.or.th/embeddedcamp/

*** รบกวนอ่านรายละเอียดของคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ
ของการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนทำการกรอกใบสมัคร
หมดเขตรับสมัครเวลา 15.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ***

*** กรุณากรอกด้วยภาษาไทยทั้งหมด และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งด้วยนะครับ ***

1. ข้อมูลหลักในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1.1 ทำไมถึงสนใจเข้าร่วมการอบรมฯ *
Your answer
1.2 เคยศึกษาหรือทดลองใช้งานอุปกรณ์หลักของการจัดอบรมหรือไม่ *
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการอบรมฯ คือ ESP8266/ESPresso Lite
Your answer
1.3 ท่านทราบข่าวสารของการจัดอบรมจากที่ใด *
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน
แต่ละทีม ต้องคิดหัวข้อหรือชื่อโครงการ/ผลงาน ที่ใช้อุปกรณ์หลักของการจัดอบรมฯ เป็นส่วนประกอบ มา 1 ชื่อ เพื่อใช้เป็นผลงานที่จะทดลองหรือทดสอบ รวมทั้งนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน ของการจัดอบรมด้วย โดยใช้ 3 Theme หลักของการจัดอบรมเป็นแนวทางคือ
- Smart Home
- Smart Farm
- Smart plant (Industry 4.0)
เลือกเพียง 1 Theme สำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำผลงาน และภายในผลงานจะต้องมีอุปกรณ์หลักในผลงาน
2.1 Theme ที่เลือก *
2.2 ชื่อหัวข้อ หรือชื่อโครงการ/ผลงาน *
ควรเป็นชื่อที่สื่อได้ว่าเป็นผลงานเกี่ยวกับอะไรและทำอะไร โดยต้องตรงกับ Theme ที่เลือก และไม่ควรสั้นหรือยาวจนเกินไป
Your answer
2.3 ข้อมูลของแนวความคิดตามชื่อหัวข้อ หรือชื่อโครงการ/ผลงาน โดยสังเขป *
รายละเอียดของผลงาน โดยสังเขป
Your answer
2.4 ผู้ใช้ผลงานของเราคือใคร *
Your answer
2.5 รูปแบบการใช้งานของผลงาน หรือการทำงานของผลงาน โดยสังเขป *
Your answer
2.6 ผลงานที่เสนอมาเป็น Senior project สำหรับจบการศึกษาหรือไม่ *
3. ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ
ภายใน 1 ทีม ประกอบไปด้วย เยาวชน 2 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน รวมเป็น 3 ท่านต่อ 1 ทีมครับ
ชื่อสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ *
Your answer
3.1 ข้อมูลเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ท่านที่ 1
3.1.1 คำนำหน้า *
3.1.2 ชื่อ-สกุล *
Your answer
3.1.3 ชื่อเล่น *
Your answer
3.1.4 ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ *
3.1.5 เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกในรูปแบบ 080-xxxxxxx
Your answer
3.1.6 eMail *
Your answer
3.1.7 อาหาร *
Required
3.2 ข้อมูลเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ ท่านที่ 2
3.2.1 คำนำหน้า *
3.2.2 ชื่อ-สกุล *
Your answer
3.2.3 ชื่อเล่น *
Your answer
3.2.4 ชั้นปีที่กำลังศึกษาอยู่ *
3.2.5 เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกในรูปแบบ 080-xxxxxxx
Your answer
3.2.6 eMail *
Your answer
3.2.7 อาหาร *
Required
3.3 ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมอบรมฯ
3.3.1 คำนำหน้า *
3.3.2 ตำแหน่งทางวิชาการ
Your answer
3.3.3 ชื่อ-สกุล *
Your answer
3.3.4 ชื่อเล่น *
Your answer
3.3.5 ภาควิชา/สาขาวิชา ที่สังกัด *
Your answer
3.3.6 คณะที่สังกัด *
Your answer
3.3.7 เบอร์มือถือ *
กรุณากรอกในรูปแบบ 080-xxxxxxx
Your answer
3.3.8 eMail *
Your answer
3.3.9 อาหาร *
Required
3.3.10 การเข้าร่วมการอบรมฯ กับลูกศิษย์ *
Required
4. การเดินทางเข้าร่วมและการเข้าพัก
กรุณาแจ้งความจำนงเกี่ยวกับการเข้าพักยังสถานที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยทางโครงการฯ กำหนดให้การสนับสนุนที่พักแก่เยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงาน
4.1 การแจ้งความจำนง *
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มาจากต่างจังหวัด ทางโครงการฯ จึงได้จัดสถานที่พักไว้ให้ 3 คืน คือคืนแรก (18 ส.ค. 59) คืนที่สอง (19 ส.ค. 59) และคืนที่ 3 (20 ส.ค. 59) ของการจัดอบรมเท่านั้น ดังนั้น รบกวนแจ้งความจำนงในการเข้าพักด้วยครับ
5. ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการฯ
เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ และกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ผู้เข้าร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องให้ความยินยอม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ อย่างครบถ้วน ตามข้อกำหนดของโครงการฯ จึงจะได้รับสิทธิต่างๆ ที่ได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิอื่นใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล และเอกสารที่เกิดขึ้นจากการจัดทำและพัฒนาพัฒนาผลงานภายใต้โครงการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) : (NECTEC IoT Camp 2016)" ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้รวมเรียกว่า “ผลงานของโครงการ” ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ทำผลงานนั้นๆ และอนุญาตให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สามารถนำผลงานของโครงการไปทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้โดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms