แบบทดสอบ เรื่อง การตัดต่อวิดีโอ

วิชา ง30227 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เวลา 20 นาที 20 คะแนน
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question