บุคลากร R-TEC
R-TEC วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
R-TEC โทร.061-7402111
ผศ.ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง ผู้รับใบอนุญาต
การศึกษา
อนุปริญญา ปวท.(บัญชี)
ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ปริญญาตรี รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปริญญาโท ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ปริญญาเอก สังคมวิทยา(รัฐศาสตร์)
ปริญญาเอก บริหารการศึกษา
นางสาวสุธัญญา ตรึกตรอง ผู้จัดการ
การศึกษา
อนุปริญญา ปกศ.สูง (เอกการสำนักงาน)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต)
ปริญญาตรี กศ.บ.(เอกภาษาไทย)
ปริญญาโท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
โทร.084-4341117
นางวัลภา หมิแหละหมัน ผู้อำนวยการ
การศึกษา
ปริญญาตรี (การจัดการทั่วไป)
ปริญญาโท ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
นายทรงศักดิ์ ชวดรัมย์ ครู (กลุ่มสาระศิลปะ)
0878074678
ว่าที่ร้อยเอกกวี ไกรทอง ครู (ช่างอุตสาหกรรม)
นายสุทิน ดัชนี ครู (ช่างอุตสาหกรรม)
นายรัชพล ช่วยชู ครู (ช่างอุตสาหกรรม)
นายอะหมัด ศรีเจริญ ครู (ช่างอุตสาหกรรม)
นายเอกวัตร โบกระณี ครู (ช่างอุตสาหกรรม)
นายสุมิตร ชูชาติ ครู (ธุรกิจสถานพยาบาล)
นางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ์ ครู (ธุรกิจสถานพยาบาล)
นายวรรณวิทย รามศรี ครู (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0831355578
นางสาวฐิติกาญจน์ จินดาวงศ์ ครู (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 0870281302
นางขวัญเดือน สุบรรณ์ ครู (สาระงานอาชีพ)
นางสาวกนกพร ตรึกตรอง ครู (บัญชี)
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
นางจรรยา พละบุญ ครู(บรรณารักษ์) 063-0792286
นางสาวกัญญา เปรมปรีดา (งานประกันคุณภาพ) 087-3814257
นางจิรา ชุมทอง
นายปกรณ์ ด้วงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ไม่มีชื่อ
สถาบันรัชต์ภาคย์
1 นางสาวนริศรา ผลผลา
2 นางสาวจิรัชยา เคล้าดี
3 นางสาวรัชนญา อินทรสุวรรณ(ทราย)
4 นางสาวลภัสรินทร์ รัตนบุรี
5 นายผลดี ราชภุชงค์
6 นางสาวอาภรณ์ แจ้งจุล
7 นางสาวกัญญานัฐ มาสแก้ว
8 นางวรรณี ฟองเกิด
9 นายยุทธพล ไชยกุล
10 รปภ.กลางคืน
11 นางสาวนิชาภา นาคสุวรรณ
12 นางสาวพรทิพย์ ผิวเหมาะ
13 นางสาวบุษบา ไอยสุวรรณ
14 นายเทียนชัย คงวัฒนาชัย
15 นายอนัส ปานนพภา
16 นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
1 นางสุธัญญา นิลสถิตย์
2 นางวัลภา หมิแหละหมัน
3 นายทรงศักดิ์ ชวดรัมย์
4 ว่าที่ร้อยเอกกวี ไกรทอง
5 นายสุทิน ดัชนี
6 นายอะหมัด ศรีเจริญ
7 นายเอกวัตร โบกระณี
8 น.ส.กนกพร ตรึกตรอง
9 นายสุมิตร ชูชาติ
10 นางสาวฐิติกาญจน์ จินดาวงค์
11 นายวรรณวิทย์ รามศรี
12 นางขวัญเดือน สุบรรณ์
13 นางสาววรานันต์ วิเชียรมณี
14 นายปกรณ์ ด้วงทอง
15 นางสาวจันจิรา คำธร
16 นางพร ไทยบุรี
17 นายมงคลชัย ไหยสุวรรณ
18 รภป.กลางวัน
19 นายรัชพล ช่วยชู
20 น.ส.สุพัตรา บุญประดิษฐ์

สำนักอำนวยการ
1 นางจรรยา พละบุญ
2 นางจิรา ชุมทอง
3 นางสาวกัญญา เปรมปรีดา
4 นางสาวศิริรัตน์ มะศิริ
5 นายสาธิต สุขช่วย
6 นายสมรักษ์ สีทอง
7 นายชัชวาล ศรีราม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service