ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลการทำงานในด้านการให้บริการของบุคลากรของสำนักฯ เพื่อนำผลที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุงในด้านการให้บริการที่ดีต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ชั้นปีที่ศึกษา *
คณะ *
ประเภทของบริการที่นักศึกษามาใช้บริการ *
Next
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. Report Abuse