แบบนิเทศชั้นเรียน
ให้คณะครูกรอกข้อมูลภาพรวม.การนิเทศชั้นเรียน อ.2-ป.6 ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการใช้สื่อการสอน
1. จัดทำแผนการสอน ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง *
Required
2. เตรียมสื่อการสอนสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา *
Required
3. แบบประเมินผลการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์ และเนื้อหา *
Required
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเตรียมการสอน *
Required
5. บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนสอน *
Required
6. จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน *
Required
7. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง *
Required
8. มอบหมายงานให้นักเรียนทำตามความสามารถ *
Required
9. ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม *
Required
10.มีการส่งเสริมนักเรียนที่เรียนช้า และส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเร็ว *
Required
11. ใช้สื่อได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม *
Required
12. สื่อที่ใช้ชัดเจน และเร้าความสนใจของนักเรียน *
Required
13. นักเรียนได้ศึกษาและใช้สื่อการสอนอย่างใกล้ชิด *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy