ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
จากสภาวะ “ภัยแล้ง” ที่รุนแรงขึ้น น้ำบาดาลถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ แต่ปัจจุบันหลายๆ พื้นที่มีการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มากเกินสมดุลก่อให้เกิดปัญหาระดับน้ำบาดาลลดลงอย่างต่อเนื่อง การกักเก็บน้ำฝนที่เกินความต้องการโดยการผันน้ำลงไปกักเก็บไว้ใต้ดินระดับตื้นเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเสียหาย เพื่อให้เกิดความชุ่นชื้นในดินและสามารถนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำใต้ดินสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยได้จัดทำ
โครงการอุตสาหกรรมเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่ว่างภายในโรงงานสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและเติมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการและมีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำบาดาลให้สามารถเป็นแหล่งน้ำหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์
1 เพื่อพัฒนารูปแบบระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากการเติมน้ำในบริเวณเติมน้ำและข้างเคียง
3 เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยใช้พื้นที่ว่างภายในโรงงานสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและเติมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินระดับตื้น

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 100 แห่ง ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นทั่วประเทศ

ระยะเวลาโครงการ
1 ปี 6 เดือน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีแหล่งเก็บกักน้ำและสามารถนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน เพิ่มความชุ่มชื้นของดิน บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณโรงงานและข้างเคียง
2. เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, CSR) ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการลดปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมกับภาคส่วนอื่น
3. ลดค่าใช้จ่ายในการทรุดบ่อ หรือการติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อสูบน้ำในระดับลึกขึ้น

หมายเหตุ : โครงการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบฯ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท (ตามจริง)
**ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2563
ชื่อสถานประกอบการ *
Your answer
เลขทะเบียนโรงงาน *
Your answer
ประกอบกิจการ *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
กลุ่มอุตสาหกรรม *
Required
ขนาดโรงงาน *
Required
สินทรัพย์ถาวร *
Required
วันที่จดทะเบียน *
MM
/
DD
/
YYYY
จำนวนพนักงาน (คน) *
Your answer
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน *
Your answer
เบอร์ติดต่อ *
Your answer
e-mail *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy