นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนที่ตอบโจทย์สังคม (โซนภาคกลาง)
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ตามมา จากผลสำรวจของ 2 สำนักโพลล์ คือนิด้าโพลล์ และสวนดุสิตโพลล์ พบว่า สังคมมีความห่วงใยเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนหลายประเด็นด้วยกัน

ดังนั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของเด็กและเยาวชนเป็นการค้นหานวัตกรรมรูปธรรมความสำเร็จที่ตอบโจทย์การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่สังคมกำลังเป็นห่วงใน 5 ด้าน ดังนี้
1) การใช้เทคโนโลยี
2) การขาดวินัย
3) การใช้ความรุนแรง
4) การคบเพื่อน
5) การผิดศีลธรรม

โดยเชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับชั้น ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของเด็กและเยาวชน ที่ตอบโจทย์การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสังคม สามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนนวัตกรรม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

***โปรดอ่านคำนิยามและหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน***
v
v
v

นิยามของ "นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน" ในการดำเนินการครั้งนี้ หมายถึง "เป็นกลไกการขับเคลื่อน หรือกระบวนการ หรือโครงงาน หรือโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาที่คิดค้นใหม่หรือต่อยอดการดำเนินงานเดิม เพื่อแก้ไขปัญหา หรือป้องกันปัญหา 5 ด้าน คือ การใช้เทคโนโลยี การขาดวินัย การใช้ความรุนแรง การคบเพื่อน และการผิดศีลธรรม"

หลักเกณฑ์ของนวัตกรรมที่ต้องการ
1) สามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในด้านใดด้านหนึ่งใน 5 ด้านได้สำเร็จ มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ สามารถบอกการเปลี่ยนแปลงได้โดยมีสถิติรองรับ
2) ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
3) นำหลักธรรม หรือพระราชดำริ หรือพระราชดำรัสของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือบ่มเพาะปลูกฝังเพื่อป้องกันปัญหา หรือสะท้อนหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
4) มีองค์ความรู้ หรือกระบวนการ หรือวิธีการ หรือเครื่องมือที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหา
ผลสำรวจจากนิด้าโพลล์ ม.ค.2561
ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพลล์ ก.พ.2560
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service