การแข่งขันการออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล Recycle Fashion Designer
โครงการ การประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลต่อคนทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัญหาหลักเกิดจากมนุษย์นำทรัพยากรมาผลิตเป็นวัสดุที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน และมีจำนวนการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเช่น พลาสติก โฟม และอื่นๆอีก ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนร่วมใจกันรณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จึงจัดการประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิลขึ้น เพื่อให้ทุกคนรู้และสำนึกในการที่จะนำวัสดุที่ใช้แล้วสามารถกลับนำมาใช้ใหม่ เพื่อลดจำนวนการผลิตวัสดุดังกล่าวให้น้อยลง และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการแสดงความคิดสร้างสรรค์ จึงเห็นสมควรให้จัดการประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ใกล้เคียง
3.2 ด้านคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ เห็นความสำคัญของ
การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์

4. ประเภทการประกวด
ประกวดออกแบบชุดแฟชั่นรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา

5. วัน เวลา และสถานที่ประกวด
วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 11.30 – 12.30 น. ขึ้นประกวดรอบเดียวแล้วตัดสิน
ณ เวทีใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

6. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. เป็นเยาวชน อายุระหว่าง 13 – 15 ปี
2. นักเรียนชั้น ม.ต้น ทั้งหญิงและชาย
3. แต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันทีมละ 1 คน
7. วิธีการประกวด
1. ออกแบบชุดรีไซเคิล ตามหัวข้อ “ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน”
2. ทีมละ 1 คน (ผู้สวมชุด)
3. ออกแบบชุดให้เสร็จก่อนวันประกวด
4. ใช้วัสดุต่าง ๆ มาออกแบบชุดเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้จริง
5. ชุดที่ออกแบบต้องเป็นวัสดุรีไซเคิลจริง อย่างน้อย 60%
6. วันแข่งขันต้องมีการสวมชุดมาแสดงพร้อมเดินโชว์บนเวที พร้อมเพลงประกอบการเดิน
7. บอก Concept ชุดที่สวมใส่

8. เกณฑ์การตัดสิน
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการนำวัสดุเหลือใช้ มาใช้ใหม่ 30 คะแนน
2. อนุรักษ์พลังงานลดภาวะโลกร้อน 30 คะแนน
3. การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 20 คะแนน
4. ใช้ประโยชน์ได้จริง 20 คะแนน

9. รางวัลการแข่งขัน
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 086-2965129 อ.เรวดี ช่วยเรือง หรือฝ่ายวิชาการ 074-246-227 ต่อ 20


*** หมายเหตุ รายการแข่งขันแต่ละประเภท หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนน้อยกว่า 5 ทีม หรือ 5 คน ทางวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขัน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service