ใบสมัคร เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน ASEAN ICT Awards 2019
หมวดภาครัฐ (Public Sector)
ชื่อหน่วยงาน *
ชื่อผลิตภัณฑ์ *
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (อธิบายโดยย่อ) *
ข้อมูลนวัตกรรม (Innovation)
ความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ ที่คำนึงถึงผู้ใช้บริการหรือลูกค้า
การแก้ปัญหา (Problem Solving)
บริการหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแก้ปัญหาที่ท้าทาย ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน/สังคม นั้นๆ และบริการหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยังไม่เคยถูกนำมาประยุกต์มาในอาเซียน
การเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม (Public Value)
บริการหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล สาธารณะชนสามารถใช้งานได้ง่าย ราคาเหมาะสม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถทำตลาดและส่งออกสู่ประเทศกลุ่มอาเซียนได้
ความโปร่งใสและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต (Transparency & Impact on Quality of Life)
การใช้บริการ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรม ความเท่าเทียม และมีการปรับกระบวนการทำงานภาครัฐโดยคำนึงถึงประชาชนเป็นหลัก รวมถึงการปรับปรุงสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมาย
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ฟังก์ชันการใช้งานมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ มีความสมบูรณ์ ง่ายต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพ และสามารถเพิ่มยอดผู้ใช้งาน ร่วมถึงการออกแบบให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีล่าสุด
สมรรถภาพ (Performance)
บริการหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถใช้ร่วมกับระบบต่างๆที่มีอยู่ในท้องตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย ความจำเป็นขั้นพื้นฐานของผู้ใช้งาน
คุณภาพ (Quality)
บริการหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลนำไปใช้งานได้ดี ได้รับมาตรฐาน เช่น CMM/ISO หรือสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เคยได้รับรางวัลในระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ความเชื่อถือได้ (Reliability)
บริการหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แสดงให้เห็นถึงความคงเส้นคงวา เชื่อถือได้
ชื่อ - นามสกุล *
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Digital Economy Promotion Agency. Report Abuse