แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

  วัตถุประสงค์

  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม โครงการ ICT ร่วมใจทำบุญ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการบรรยายพิเศษ “ ชีวิตรับราชการ ในกรมชลประทาน ”ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนำผลการประเมินไปพัฒนาแก้ไขในการจัดกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  คำชี้แจง

  แบบสอบถามมี 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นแลข้อเสนอแนะ

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม

  2.1 ความพึงพอใจในการจัดโครงการ ICT ร่วมใจทำบุญ

  1. ความเหมาะสมของวัน-เวลา ในการจัดจัดกิจกรรม
  2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
  3. ความเหมาะสมของรูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรม
  4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5. อาหารและเครื่องดื่ม
  6. ความสุข ความสามัคคีและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
  Please enter one response per row

  2.2 ความพึงพอใจในการจัดการบรรยายพิเศษ

  1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการบรรยาย
  2. วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนตรงประเด็น
  3. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
  4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้
  5. ความเหมาะสมของวัน-เวลา ในการจัดจัดกิจกรรม
  6. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
  Please enter one response per row

  2.3 ด้านความพึงพอใจในการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

  1. ความเหมาะสมของวัน-เวลา ในการจัดจัดกิจกรรม
  2. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
  3. ความเหมาะสมของรูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรม
  4. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  5. อาหารและเครื่องดื่ม
  6. ความสุข ความสามัคคีและขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question