แบบฝึกหัดที่ 1 รายวิชาเทคโนโลยี3 รหัสวิชา ง23102

คำชี้แจง ถ้าข้อความกล่าวถูกต้องคลิกคำว่า ถูก ถ้ากล่าวผิด คลิกคำว่า ผิด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question