ลงทะเบียนเข้าชมตลาดนัดงานวิจัย

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เช้าชมงานวิจัยได้ที่ : http://www.agr.ku.ac.th/gallery/research58/index.html
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ก่อนเข้าชมท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด
  หลังจากเข้าชมท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
  ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าชมครั้งนี้
  ผู้เข้าชมมีความประทับใจ
  Please enter one response per row
  ข้อมูลที่นำเสนอละเอียด ชัดเจน
  รูปแบบการเเสดงข้อมูลน่าสนใจ
  การนำเสนอด้วยเทคนิคสมัยใหม่
  Please enter one response per row
  This is a required question