แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ข้อชี้แจง กรุณาทำเลือกคำตอบ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษาสูงสุด *
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
3.2 มีความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
3.3 มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอก จุดบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/แนวทางปรับปรุงพัฒนา
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms