แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประจำปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อ-สกุล *
Your answer
1.2 สาขา *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service