แบบประเมินความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินลักษณะภาพรวมปัจจัยที่มีผลด้านความพึงพอใจ และภาวะความสุข ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลด้านภาวะความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในมหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจของบุคลากร
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง และจะเก็บรักษาผลการประเมินฯ และความคิดเห็นที่ท่านให้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และจะสรุปประมวลผล นำเสนอข้อมูลในภาพรวมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

คำชี้แจง
แบบประเมินนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอนหลัก โดยให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับท่านมากที่สุดโดยแบบประเมิน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความสุข
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 10 หัวข้อ คือ
           1)  ภาระงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
           2)  สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก
           3)  ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร
           4)  ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
           5)  โอกาสที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
           6)  การรักษาดุลยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว
           7)  การสื่อสารของบุคลากรในองค์กร
           8)  ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม/ชุมชน
           9)  ความพึงพอใจโดยรวม
         10)  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย สะท้อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ)*
                 ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สังกัดหน่วยงาน *
กรุณาเลือกพื้นที่ *
เพศ
อายุ
Clear selection
อายุราชการ
Clear selection
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Clear selection
ประเภทตำแหน่งงาน
Clear selection
ประเภทตำแหน่งบุคลากร
Clear selection
ตอนที่ 2 แบบประเมินความสุข
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อ โดยคำถามต่อไปนี้จะเป็นคำถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้ท่านสำรวจตัวท่านเอง ว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด
0 คือ ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ โดยคะแนนระดับความรู้สึกต่อเหตุการณ์
1 คือ เล็กน้อยมาก  หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อยมากจนเกือบจะไม่รู้สึก
2 คือ เล็กน้อย    หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย.
3 คือ บางครั้ง     หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงบางครั้งในบางเรื่องที่พบเจอ
4 คือ มาก    หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มาก
คำถาม ระดับความรู้สึก/อารมณ์
ไม่เลย
เล็กน้อยมาก
เล็กน้อย
บางครั้ง
มาก
ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
ท่านรู้สึกสบายใจ
ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีปัญหา
ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเอง
ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
Clear selection
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง เพื่อให้คะแนนระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 1-5
 โดยคะแนนระดับความพึงพอใจ
    1 ระดับน้อยที่สุด
    2 ระดับน้อย
    3 ระดับปานกลาง
    4 ระดับดี
    5 ระดับมากที่สุด

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
3.1 งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ ความสามารถ และตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
งานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทายกับตำแหน่งหน้าที่
งานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่อง
ท่านมีการวางแผนงานในการทำงานและความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวท่านเอง
ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำแนวทางในการทำงานที่รับผิดชอบโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ท่านเข้าใจบทบาท ภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
Clear selection
3.2 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
สถานที่ทำงานมีแสงสว่างในห้องทำงาน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
สถานที่ทำงานมีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ทำงานที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการทำงาน
สภาพแวดล้อมในที่ทำงานเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพด้านกายภาพและจิตใจ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนในการทำงาน และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์โดยรอบภายในมหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่
มีสถานที่สำหรับกิจกรรมให้บุคลากรอย่างเหมาะสม
มหาวิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ อย่างเหมาะสม
Clear selection
3.3 ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของท่าน
ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ รวมถึงการกระตุ้นแรงจูงใจผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ผู้บังคับบัญชามีหลักการและวิธีการลดความขัดแย้งให้บุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
Clear selection
3.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อค่าครองชีพ
เงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นปัจจัยที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ความเหมาะสมของสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้
มีความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
Clear selection
3.5 โอกาสที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ท่านได้รับการส่งเสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน
โอกาสในความก้าวหน้าในการทำงานมีความชัดเจน
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
งานที่ท่านทำอยู่มีความมั่นคงในอาชีพ
Clear selection
3.6 การรักษาดุลยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
ภาระงานที่รับผิดชอบทำให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบ่อยครั้ง
การปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว
ท่านมีเวลาออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
ท่านแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม
ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว
Clear selection
3.7 การสื่อสารของบุคลากรในองค์กร
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
การได้รับข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยถูกต้องและทันเวลา
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความสะดวก
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพได้
Clear selection
3.8 ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม/ชุมชน
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน
มีความพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในด้านการสร้างประโยชน์กับสังคม/ชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองและหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้สร้างองค์ความรู้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม
มีความภาคภูมิใจที่ตนเองหรือหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น งานทอดกฐิน งานบุญกุศล งานช่วยเหลือสังคม ฯลฯ
Clear selection
3.9 ความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
ความภาคภูมิใจที่มีต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
ความสุขและความพึงพอใจต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
Clear selection
3.10 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย สะท้อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ*
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
ความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสำหรับวิจัย
ความพร้อม ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัย จัดให้ได้
การจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การประชุมวิชาการ
การสนับสนุนของคณะ/สถาบัน สำนัก หน่วยงานในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ นำเสนอผลงานทางด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรม เพื่อยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือมีผลงานดีเด่น ด้านการวิจัย อย่างสม่ำเสมอ
Clear selection
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
4.1 ด้านการบริหารจัดการ/ด้านทรัพยากรบุคคล
4.2 ด้านสวัสดิการ การส่งเสริมสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
4.3 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาภาวะด้านความสุขของพนักงานในมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบประเมินเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy