Анкета за наставнике
Област вредновања - настава и учење
Email address *
Јасно истичем циљ часа. *
Ученицима дајем јасна упутства шта треба да раде на часу. *
Истичем кључне појмове које ученици треба да науче. *
Користим различите наставне методе у зависности од циља часа. *
Поступност у настави ми је свакодневица. *
Учим ученике како да уче и користе различите изворе учења. *
На часовима повезујемо ново градиво са претходно наученим. *
Ученицима показујем како да повежу примере из градива са примерима из свакодневног живота *
У оквиру истог предмета повезујем градиво из различитих области. *
Повезујем градиво из мог предмета са другим предметима. *
Ученике учим да себи постављају циљеве у учењу. *
Прилагођавам захтеве могућностима ученика ( не само оним ученицима са ИОП-ом). *
Прилагођавам темпо рада различитим ученицима ( свако може да ради брзином која му одговара). *
Наставни материјал ( листићи, тестови) прилагођавам индивидуалним карактеристикама ученикама. *
Примењујем ИОП у наставном процесу. *
Посвећујем време ученицима ако имају додатна питања везано за градиво. *
Ученици су заинтресовани за рад на часу. *
Ученици активно учествују у раду на часу. *
Ученицима увек дајем повратну информацију (коментар, сугестију) како би унапредили своје учење. *
На часу ученицима дозвољавам да сами процене тачност одговора/решења. *
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења. *
Наставни час ми је целина. *
Време на часу ми је довољно за наставну јединицу. *
На конструктиван начин (подсећањем на правила понашања нпр.) одржавам дисциплину на часу. *
Функционално користим постојећа наставна средства. *
Интеракција међу ученицима је увек усмерена на учење ( ученицима је дозвољено да коментаришу у односу на предмет учења). *
Редовно проверавам да ли су постигнути циљеви часа. *
На сваком часу ученике оцењујем у складу са Правилником о оцењивању. *
Сваки напредак ученика похваљујем. *
Дајем јасну и потпуну информацију ученику о оцени и његовом раду. *
Оспособљам и храбрим ученике да се самооцењују. *
У току ове школске године, применио/ла сам информационо-комуникационе технологије у настави ( пројектор, лаптоп, телевизор, мобилни телефон...) *
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms