แบบประเมินระบบสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  หรือกรอกข้อความ ที่ตรงกับตัวท่าน
1.1 เพศ *
Required
1.2 หน่วยงานที่สังกัด คณะ/สำนัก/สถาบัน ระบุ *
Your answer
1.3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
1.4 ประวัติการทำวิจัย *
1.5 แหล่งทุนที่ท่านเคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย *
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศด้านการวิจัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
จัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
สารสนเทศหรือข้อมูลที่ไดรับตรงความต้องการ
สารสนเทศหรือข้อมูลมีความทันสมัย
Row 5
2. ด้านการบริหารงานวิจัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์แหล่งให้ทุนเพื่อทำวิจัย
เกณฑ์และระเบียบในการขอรับทุน
ความโปร่งใส ยุติธรรมในการจัดสรรให้ทุนวิจัย
จำนวนเงินทุนวิจัยเหมาะสมกับขอบเขตของงานวิจัย
มีการติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด
3. ด้านบุคลากร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและมีอัธยาศัยไมตรี
บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการ
บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ
บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งสนับสนุนการทำวิจัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำวิจัย
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการทำวิจัย
การจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service