แบบประเมินความพึงพอใจการร่วมปฏิบัติงานกิจกรรม"งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2562"
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานการร่วมปฏิบัติงาน กิจกรรม"งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2562" นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานสมโภชพระพุทธราช อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในฐานะที่ได้รับความอุปถัมภ์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ที่โรงเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน
2. กำหนดการจัดกิจกรรมฯ ขึ้นในวันอาทิพย์ที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 วัน 7 คืน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมินจำนวน 10 ข้อ และ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อการร่วมปฏิบัติงาน กิจกรรม"งานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2562" โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัดโรงเรียน และชุมชน มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. ความสำคัญในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดกิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับฝ่ายและงานต่าง ๆ
3. การบริหารจัดการกองดอกไม้ ธูปเทียนทอง
4. การดำเนินงานกองเซียมซีมีความเหมาะสม
5. การดำเนินงานกองปูชนียสถาน ใส่บาตรพระประจำวัน
6. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
7. การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
8. การดำเนินงานของครูและนักเรียนด้วยความเต็มกำลังและเต็มใจ
9. เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกใกล้โรงเรียนและนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
10. ส่งเสริมการปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
คณะกรรมการสรุปและประเมินผลกิจกรรม
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service