Request edit access
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรพยาบาล ปี 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
2.อายุ
Your answer
3.สถานภาพ
4.ภูมิลำเนา
5.ปฎิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับ
6.ประเภท
7.ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
8.สถานที่ปฏิบัติงาน
9.ระยะเวลาในการปฎิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบันกี่ปี(เศษของปี มากกว่า 6 เดือนคิดเป็น 1 ปี)
Your answer
ตอนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาล
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
1.ความสำเร็จขององค์การส่วนหนึ่งมีผลมาจากการปฏิบัติงานของท่าน
2.หากท่านลาออกจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อองค์การนี้
3.หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหาย ท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ
4.ท่านมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ
5.หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจ
การยอมรับเป้าหมาย นโยบายขององค์การ
1.ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
2.เป้าหมายของการปฏิบัติงานในองค์การสอดคล้องกับแนวคิดของท่าน
3.ท่านคิดว่าการบริหารงานขององค์การเป็นการบริหารงานที่เหมาะสมแล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบัน
4.วัฒนธรรมขององค์การเป็นสิ่งที่ท่านเห็นด้วยและยอมรับ
5.นโยบายและเป้าหมายต่างๆขององค์การเป็นสิ่งที่เลื่อนลอย
การทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน
1.ท่านเต็มใจที่จะทำงานล่วงเวลาให้กับองค์การ แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า
2.เมื่อได้รับมอบหมายงาน ท่านจะทุ่มเทให้กับงานนั้นเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ
3.ท่านพร้อมเสมอที่จะอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์การ
4.เมื่อพบอุปสรรคในการทำงานท่านก็จะยกเลิกการทำงานนั้นๆ
5.งานที่คั่งค้างเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกๆคนต้องมีกัน
6.การมาทำงานสาย กลับบ้านก่อนเวลาเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำกัน
7.ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับมอบหมายงานมากเกินไป
ความห่วงใยในอนาคตขององค์การ
1.ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่านมีความรู้ห่วงใยต่อความอยู่รอดและอนาคตขององค์การ
2.เมื่อท่านได้ทราบว่าการดำเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
3.ท่านคิดว่าในการทำงานนั้นพนักงานควรคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์การเป็นสำคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน
4.ปัญหาต่างๆของค์การ ฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้แก้ไขเท่านั้น บุคลากรอื่นไม่สามารถช่วยแก้ไขได้
5.เราจำเป็นต้องพัฒนางานที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ความต้องการในการดำรงความเป็นสมาชิกขององค์การ
1.ท่านคิดว่าการตัดสินใจของท่านในการทำงานที่องค์การนี้ เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด
2.ท่านคิดว่าหากท่านได้โอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น ท่านจะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
3.ท่านพร้อมที่จะเปลี่ยนงานทันทีหากมีโอกาส
4.แม้ว่าท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานไปอยู่องค์การอื่น และได้รายได้ที่สูงกว่า แต่ท่านก็สมัครใจที่จะยังคงทำงานอยู่ที่องค์การนี้ต่อไป
5.ท่านเชื่อมั่นว่าการทำงานอยู่ที่องค์การนี้ จะทำให้ท่านมีความสุขในการทำงานและรักที่จะทำงานอยู่ที่องค์การนี้ตลอดไป
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service