แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ขอให้บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกทุกท่าน กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจนี้
1. ตำแหน่งผู้รับบริการ *
2.ความพึงพอใจ การให้บริการของกลุ่มต่างๆ ในสพป.นครนายก *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มกฎหมายและคดี
3.ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และกรุณาแจ้งให้บุคลากรในสังกัดของท่านทุกคนกรอกแบบสอบถามนี้โดยด่วน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy