පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය සැකසුම් සංවර්ධන අංශය කර්මාන්තකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම / Manufacturer Registration 2017
Application form for Registration as a Manufacturer/Processor under the Coconut Development Gazette Notification No.15009/01 of 1972 made under the Coconut Development Act No.46 of 1971
1971 අංක 46 දරණ පොල් සංවර්ධන පනත ප්‍රකාරව 1972 අංක 15009/01 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ නියෝග අනුව නිෂ්පදකයකු/සැකසුම්කරුවකු /වශයෙන් ලියාපදිංචිවීම සදහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
With this Registration your production facility will be subject to daily inspection and monitoring by Coconut Development Authority officials.
මෙම ලියාපදිංචිය සමග ඔබගේ කර්මාන්තය නිතිපතා පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් මගින් නිරීක්ෂණය සහ දත්ත/තොරතුරු ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලැබේ.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms