แบบประเมินความผูกพันของนิสิตต่อคณะดนตรีและการแสดง
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความผูกพันของนิสิตต่อคณะดนตรีและการแสดง
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กรุณาทำเครื่องหมาย 🔘 ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน *
5
4
3
2
1
ท่านภูมิใจที่เป็นนิสิตของคณะดนตรีและการแสดง
ท่านรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข เวลาอยู่ที่คณะฯ
ท่านรู้สึกไม่พอใจ เมื่อมีการกล่าวถึงคณะฯ ในทางที่เสื่อมเสีย
ท่านจะรักษาและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
ท่านจะแนะนำคนอื่นให้สมัครเรียนที่คณะฯ
ท่านยินดีร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะฯ จัดขึ้น
แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านยังคงต้องการที่จะกลับมาเยี่ยมคณะฯ อยู่เสมอ
ท่านยินดีช่วยเหลือ เมื่อคณะฯ ร้องขอ
ท่านรู้สึกผูกพันกับอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคณะดนตรีและการแสดง
ความผูกพันต่อคณะดนตรีและการแสดงในภาพรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse