ฟอร์ม-01 แบบประเมินคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยผู้เรียนโรงเรียนปิยะบุตร์

คำชี้เเจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องระคับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด ขอให้นักเรียนตอบเเบบประเมินนี้ตามสภาพความเป็นจริงเพื่อผลในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชื่อ ครูผู้สอน นาย มงคล บาลี
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question