แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สพม.42
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ระดับการศึกษา *
ประเภทผู้รับบริการ *
จำนวนครั้งที่ท่านเคยมาติดต่อราชการในกลุ่มต่างๆ *
ไม่เคย
1 - 2 ครั้ง
3 - 5 ครั้ง
มากกว่า 5 ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ความพึงพอใจการรับบริการ จากกลุ่มอำนวยการ *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4.ความพึงพอใจในด้านผลงานที่ปรากฎ
ความพึงพอใจการรับบริการ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4.ความพึงพอใจในด้านผลงานที่ปรากฎ
ความพึงพอใจการรับบริการ จากกลุ่มนโยบายและแผน *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4.ความพึงพอใจในด้านผลงานที่ปรากฎ
ความพึงพอใจการรับบริการ จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4.ความพึงพอใจในด้านผลงานที่ปรากฎ
ความพึงพอใจการรับบริการ จากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4.ความพึงพอใจในด้านผลงานที่ปรากฎ
ความพึงพอใจการรับบริการ จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4.ความพึงพอใจในด้านผลงานที่ปรากฎ
ความพึงพอใจการรับบริการ จากหน่วยตรวจสอบภายใน *
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4.ความพึงพอใจในด้านผลงานที่ปรากฎ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms