Seksioni 1: Aktivitetet tuaja
1. Në një ditë normale shkolle, sa kohë shpenzoni për të bërë njërin prej aktiviteteve (më poshtë) jashtë shkollës?
Shkalla nga 0 në 4, ku: 0 = Aspak
1 = Më pak se 30 minuta
2 = Rreth 30 - 60 minuta
3 = Afërsisht 1 - 2 orë
4 = Më shumë se 2 orë
a) Shikoj TV video ose DVD për kënaqësi
Aspak
Më shumë se 2 orë
b) Bëj detyrat e shkollës
Aspak
Më shumë se 2 orë
c) Përdor kompjuterin për argëtim
Aspak
Më shumë se 2 orë
d) Lexoj për argëtim
Aspak
Më shumë se 2 orë
e) Bisedoj me shokët në telefon ose internet (Duke përfshirë edhe dërgimin e SMS-ve dhe mesazhe te tjera)
Aspak
Më shumë se 2 orë
f) Shpenzoj kohë me shokët
Aspak
Më shumë se 2 orë
2. Sa shpesh jeni të përfshirë në secilën nga veprimtaritë e mëposhtme jashtë shkollës ?
Shkalla nga 0 në 3 ku: 0 = Asnjëherë ose thuajse asnjëherë
1 = Të paktën njëhere në muaj
2 = Të paktën njëhere në javë
3 = Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
a) Flisni me prindin(-it) tuaj për çështjet politike dhe sociale
Asnjëherë ose thuajse asnjëherë
Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
b) Shihni televizion për të informuar veten në lidhje lajme nga vendi dhe bota
Asnjëherë ose thuajse asnjëherë
Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
c) Lexoni gazeta për të informuar veten në lidhje lajme nga vendi dhe bota
Asnjëherë ose thuajse asnjëherë
Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
d) Flisni me miqtë tuaj për çështjet politike dhe sociale
Asnjëherë ose thuajse asnjëherë
Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
e) Përdorni internetin për të informuar veten në lidhje lajme nga vendi dhe bota
Asnjëherë ose thuajse asnjëherë
Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
f) Flisni me prindin(-it) tuaj për cfarë po ndodh në botë
Asnjëherë ose thuajse asnjëherë
Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
g) Flisni me miqtë për cfarë po ndodh në botë
Asnjëherë ose thuajse asnjëherë
Çdo ditë ose pothuajse çdo ditë
3. A keni bëre ndonjë nga aktivitetet e mëposhtëme në shkollën tuaj?
Shkalla nga 0 në 2, ku: 0 = Jo, nuk e kam bërë asnjëherë këtë
1 = Po, e kemi bërë, por më shumë se një vit më parë
2 = Po, e kam bërë brenda këtyre 12 muajve
a) Pjesëmarrje vullnetare në aktivitete muzikore apo dramë te orgnaizuara nga shkolla jashtë mësimit të rregullt
Jo, nuk e kam bërë asnjëherë këtë
Po, e kam bërë brenda këtyre 12 muajve
b) Pjesëmarrje aktive në një debat
Jo, nuk e kam bërë asnjëherë këtë
Po, e kam bërë brenda këtyre 12 muajve
c) Keni bere votime për përfaqësues të klasës ose parlamentit të shkollës (qeverisë së nxënësve)
Jo, nuk e kam bërë asnjëherë këtë
Po, e kam bërë brenda këtyre 12 muajve
d) Keni marrë pjesë në vendimmarrje në lidhje me mënyrën se si duhet te drejtohet shkolla
Jo, nuk e kam bërë asnjëherë këtë
Po, e kam bërë brenda këtyre 12 muajve
e) Keni marrë pjesë në diskutime në një asamble të nxënësve
Jo, nuk e kam bërë asnjëherë këtë
Po, e kam bërë brenda këtyre 12 muajve
f) Jeni perzgjedhur si një kandidat si përfaqësues i klasës ose parlamentit të shkollës
Jo, nuk e kam bërë asnjëherë këtë
Po, e kam bërë brenda këtyre 12 muajve
4. Gjatë diskutimeve në klasë në orën e mësimit ne lidhje me çështje sociale dhe politike sa shpesh mundet të ndodhi njëra nga keto situata që janë listuar mëposhtë:
Shkalla nga 0 në 3 ku: 0 = Asnjëherë
1 = Rrallë
2 = Ndonjëherë
3 = Shpesh
a) Nxënësit janë në gjendje të agrumentojnë dhe mos te bien dakord në mënyrë të hapur me mësuesit e tyre
Asnjëherë
Shpesh
b) Mësuesit inkurajojnë studentët për të krijuar mendinim e tyre
Asnjëherë
Shpesh
b) Mësuesit inkurajojnë studentët për të krijuar mendinim e tyre
Asnjëherë
Shpesh
c) Mësuesit inkurajojnë nxënësit që të shprehin mendimet/opinionet e tyre
Asnjëherë
Shpesh
d) Nxënësit sjellin ngjarjet aktuale politike për diskutim në klasë.
Asnjëherë
Shpesh
e) Nxënësit shprehin mendimet në klasë, edhe kur opinionet e tyre janë të ndryshme nga shumica e nxënësve të tjerë
Asnjëherë
Shpesh
ë) Mësuesit inkurajojnë studentët për të diskutuar çështje me njerëz që kanë mendime të ndryshme
Asnjëherë
Shpesh
f) Mësuesit paraqesin disa anë të çështjeve kur shpjegojnë në klasë
Asnjëherë
Shpesh
Next
This form was created inside of MailSystem. Report Abuse - Terms of Service