แบบสอบถามงานวิจัยปริญญาเอก เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค 2559 (FLC_P1)

ข้าพเจ้า นางสาวทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังศึกษาวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโครงงานวิจัยรวมถึงแบบสอบถามนี้ ได้ผ่านการพิจารณารับรอง จากกคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มีคำถามทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 25 นาที ซึ่งคำถามในแบบสอบถามทั้งหมดนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้สึก ประสบการณ์ และพฤติกรรมการบริโภคของท่าน ทุกคำถามไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด แต่ทุกคำตอบของท่านมีความสำคัญต่อความสำเร็จในงานวิจัยเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงขอความกรุณาให้ท่านโปรดอ่านคำถามอย่างละเอียดและตอบคำถามสิ่งที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ในการทำแบบสอบถามนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้เปิดเผยตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามแก่สาธารณะ ข้อมูลทุกอย่างของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่ผลคำตอบของท่านจะถูกรวมกับคำตอบของผู้ตอบแบบสอบถามท่านอื่นๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลการวิจัยในครั้งนี้


ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของงานวิจัยและการสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของข้าพเจ้า หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับได้ที่ 086-905-3553 หรือ cbll.survey.2016@gmail.com

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์
นักศึกษาปริญญาเอก
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

    This is a required question

    1. ต่อไปนี้คือข้อความเกี่ยวกับสิ่งที่คนเรารู้สึกต่อตนเอง ในแต่ละข้อ ให้ทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ว่าท่านไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว

    (1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย, 3 = ค่อนข้างเห็นด้วย, 4 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง)