Tagasiside küsimustik Kallemäe Kooli lapsevanematele
Igal aastal viib Kallemäe kool läbi rahulolu küsimustiku.
Teie arvamus meie koolist ja siin toimuvast on meile oluline.
Tagasiside on anonüümne. Tagasiside saamiseks palume vastata ankeedi küsimustele.
Küsimustiku ärasaatmiseks vajutage küsimustiku lõpus olevale kastikesele - SAADA ÄRA
Loodame südamest, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks.
1. Koolis on õpilaste ja õpetajate vahel head suhted *
2. Koolis toimuva kohta saan infot (võimalik valida mitu varianti) *
Required
3. Minu jaoks on mõistetavad asutuse eesmärgid, protsessid ja tulemused *
Põhjenda oma vastust *
Your answer
4. Minu lapse õpetajad arvestavad minu lapse individuaalsusega (erivajadusega) *
5. Käesolevaks õppeaastaks seatud õppe-kasvatus eesmärk sai täidetud (IK, IÕK) *
6. Koolis on õpilastel võimalus huvitegevuseks *
7. Minu laps tunneb end koolis turvaliselt *
Kui vastasid ei ole nõus, palun täpsusta
Your answer
8. Minu laps saab piisavalt täiendavat abi (tugi- ja rehabilitatsiooniteenused) *
Kui vastasid ei ole nõus, palun täpsusta
Your answer
9. Koolis pakutav rehabilitatsiooniteenus on tulnud lapse arengule kasuks (vasta, kui sinu laps kasutab Kallemäe Kooli rehabilitatsioonimeeskonna teenuseid)
Palun põhjenda
Your answer
10. Hindan koolis pakutavaid rehabilitatsiooniteenuseid heaks (vasta, kui sinu laps kasutab Kallemäe Kooli rehabilitatsioonimeeskonna teenuseid)
Kui vastasid ei ole nõus, palun täpsusta
Your answer
11. Minu laps tunneb ennast rehabilitatsiooniteenusel turvaliselt (vasta, kui sinu laps kasutab Kallemäe Kooli rehabilitatsioonimeeskonna teenuseid)
Kui vastasid ei ole nõus, palun täpsusta
Your answer
Ettepanekud rehabilitatsiooniteenuse paremaks korraldamiseks (vasta, kui sinu laps kasutab Kallemäe Kooli rehabilitatsioonimeeskonna teenuseid)
Your answer
12. Olen rahul kooli ruumidega *
13. Olen rahul koolis kasutatavate õppevahenditega *
14. Olen rahul toitlustamisega koolis *
15. Olen rahul elamistingimustega õpilaskodus
16. Olen rahul pikapäevarühma töökorraldusega
17. Olen rahul meditsiinilise teenusega koolis *
18. Koolis omandatud haridus võimaldab minu lapsel tulevikus hakkama saada *
19. Hindan koolistehtavat (õppetöö, rehabilitatsiooniteenus, tugiteenused, päevahoid, õpilaskodu) heaks *
Kui vastasid ei ole nõus, palun täpsusta
Your answer
20. Õpetajate suhtumine lastesse on alati heatahtlik *
21. Ma tean, kellelt saan abi, kui mu lapsel on probleeme *
22. Saan lapse klassijuhatajaga vajadusel alati last puudutavates küsimustes nõu pidada *
23. Olen rahul kooli juhtkonna tööga *
24. Tunnen, et mind, kui lapse esindajat ja last kaasatakse piisavalt koolielu ja seal pakutavate teenuste planeerimisse. *
25. Kas käesoleval õppeaastal üldtööplaanile lisatud tegevuskava (kooli koduleheküljel) muudab koolis toimuva Teie jaoks ülevaatlikumaks? *
26. Kas muudatused asutuse kvaliteediraamatu (kooli koduleheküljel) peatükis „Kvaliteedi tagamine“ muudavad Kallemäe Koolis tehtava töö kvaliteedi Teie jaoks arusaadavamaks? *
Ettepanekud koostöö parandamiseks
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy