Kto widział modernizm? [Who saw modernism?]
KIEDY [WHEN]? 20.09.2017, 15:00-17:30
GDZIE [WHERE]? Barbara, ul. Świdnicka 8b, Wrocław
OPIS [DESCRIPTION]:
[EN below]

Wrocław wyróżnia unikalne przemieszanie stylów architektonicznych, stanowiące wynik kilkusetletniej historii miasta, przynależącego kolejno, aż do pięciu różnych państw o odmiennych tradycjach kulturowych i religijnych. Choć tkanka miejska w trakcie Festung Breslau uległa zniszczeniu, wciąż odnaleźć tu można obiekty pochodzące z dawnych epok. Ocalone zostały sakralne budowle średniowieczne, renesansowe kamienice, barokowe pałace, ale także i pochodzące z XX wieku obiekty modernistyczne. Po II wojnie światowej polscy projektanci stworzyli wiele unikalnych budynków będących kontynuacją tego stylu. Podczas spaceru przyjrzymy się wrocławskiej modernie, pochodzącej zarówno z okresu przedwojennego, jak i powojennego. Zobaczymy budynki spełniające różnorakie funkcje: od handlowo-usługowych, przez mieszkalne aż po edukacyjne. Zastanowimy się nad ich unikalną estetyką i konstrukcją. Poznamy historię architektury, historie architektów, użytkowników i mieszkańców.

TRASA SPACERU

1. Redakcja Gazety Wyborczej [dawniej tzw. „Apteka pod Murzynem” (niem. Mohrenapotheke)] przy pl. Solnym 2/3.
2. Dom Handlowy Kameleon (dawniej Dom towarowy Rudolfa Petersdorffa, ) przy ul. Szewskiej 6/7.
3. Biurowiec Hansa Poelziga (wojnie biurowiec „Miastoprojektu”, dziś biurowiec BZ WBK) przy ul. Ofiar Oświęcimskich 38-40.
4. Przejście przez kompleks budynków mieszkalnych przy pl. Nowy Targ.
5. Audytorium Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. F. Joliot-Curie 14. Planowane jest również zwiedzanie wnętrza budynku.
6. Audytorium Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Grunwaldzkim 2/4.
7. Zespół budynków mieszkalno-usługowym (tzw. „Sedesowce”) przy pl. Grunwaldzkim 4-20 i M. Skłodowskiej-Curie 15.

/

Wrocław may boast the unique mix of architectural styles, coming from different times and accumulating over several centuries of the history of the city, which belonged in turn to five different states with distinct cultural and religious traditions. Although the urban tissue of Festung Breslau has been destroyed, objects dating back to remote history may still be found in the city. Among the preserved objects there are medieval religious buildings, renaissance tenement houses, baroque palaces, as well as modernist buildings of the 20th century. After World War II, Polish architects did not cease to design buildings in line with the modernist style, adding their own mark on the Wroclaw's architecture. During the walk, we will take a look at Wroclaw's modernist architecture from both the pre-war and post-war period. We will see buildings of various functions: commercial, residential and educational ones, reflecting on their unique aesthetics and construction. We will learn the history of architecture, the histories of architects, users and residents.

ROUTE

1. The Gazeta Wyborcza Office Building, [the former Apteka pod Murzynem (German Mohrenapotheke, English the Under the Negro Pharmacy)], Plac Solny 2/3.
2. Kameleon Department Store (the former Rudolf Petersdorff's Department Store), Szewska 6/7.
3. The BZ WBK Office Building (the former Hans Poelzig's Office Building, after the war also known as the office building of " Miastoprojekt"), Ofirar Oświęcimskie 38-40.
4. A set of residential buildings on Plac Nowy Targ.
5. The Auditorium of the Faculty of Chemistry of Wrocław University, ul. F. Joliot-Curie 14. (including the interior of the building).
6. The Auditorium of the Faculty of Mathematics of Wrocław University, Plac Grunwaldzki 2/4.
7. A set of residential and commercial buildings (so called "Sedesowce"), Plac Grunwaldzki 4-20 and M. Skłodowskiej-Curie 15.

NASI PRZEWODNICY [OUR GUIDES]
[EN below]

Piotr Jakub Fereński, kulturoznawca i historyk idei, zatrudniony w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem ponad 80 publikacji z zakresu teorii kultury, kultury wizualnej, studiów miejskich, a także filozofii języka i historii nauki. Współredaguje internetowe czasopismo naukowe „kultura-historia-globalizacja”, zajmujące się problematyką kultury w perspektywie globalnej. Współpracuje z pismem artystycznym „Format”, jest członkiem Stowarzyszenia PAKT. Brał udział w kilkunastu projektach naukowych. Prowadzi badania miejskie w Polsce, Rosji, na Ukrainie (mi. Wrocław, Tomsk, Irkuck, Nowosybirsk, Lwów) oraz w krajach Ameryki Południowej i Północnej (Brazylia, Chile, Peru, Kolumbia, USA). Szczególnie interesują go związki między estetyką i etyką a klasowością w aspekcie politycznych i ekonomicznych sporów o przestrzeń miejską.

Joanna Panciuchin, kulturoznawczyni i Wiceprezeska Stowarzyszenia PAKT. Interesuje się przede wszystkim kulturą miejską i związanymi z nią formami sztuki oraz społeczno-politycznego aktywizmu, odgórnymi i oddolnymi przemianami przestrzeni współczesnych miast oraz miejskimi stylami życia. Uczestniczy w badaniach naukowych w Polsce i zagranicą (Ukraina, Rosja). Obecnie pisze pracę magisterską na temat wykorzystywania kultury jako narzędzia przemian społecznych, ze specjalnym uwzględnieniem przeobrażeń zachodzących na wrocławskim osiedlu Nadodrze.

/

Piotr Jakub Fereński, culturologist, historian of ideas, works in Institute of Cultural Studies at the University of Wrocław. Author of more than 80 publications on the theory of culture, visual culture, urban studies, as well as philosophy of language and history of science. Co-editor the online scientific journal "culture-history-globalization", dealing with issues of culture in a global perspective. He cooperates with the artistic magazine "Format" and is a member of the PAKT Association. He took part in several research projects, conducts urban research in Poland, Russia, Ukraine (Wrocław, Tomsk, Irkutsk, Novosibirsk, Lviv) and in South and North America (Brazil, Chile, Peru, Colombia, USA). Especially He is interested in the relationship between aesthetics, ethics and class in terms of political and economic disputes over urban space.

Joanna Panciuchin, culturologist and vice-president of the PAKT Association. She is interested in urban culture and its related forms of art activities and socio-political activism, top-down and bottom-up transformations of contemporary urban spaces and urban life styles. Actively participates in scientific researches in Poland and abroad (Ukraine, Russia). Currently she writes a master’s dissertation about using culture as a tool of social change, with special consideration of the transformations taking place in Wrocław’s Nadodrze.

Imię i nazwisko [Name and surname] *
Your answer
Kraj pochodzenia [Country of residence] *
Your answer
Numer telefonu [Mobile phone number] *
Your answer
Adres e-mail [E-mail address] *
Your answer
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalowanego podczas konferencji w postaci plików audio, wideo oraz fotografii i do użycia go w celu promowania konferencji, w tym także udostępniania go za pośrednictwem internetu [I grant the organisers the right to interview, photograph and film me and otherwise record in any traditional or digital formats which can be used for any promotional purposes, including dissemination on the internet]
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms