การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้รัฐจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบ

จึงขอให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้

เอกสารประกอบ
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
>>> https://drive.google.com/open?id=1AqV9uSX3LU1Bc5XnE2VxAHZ6BRmjM9f8
- (ร่าง) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
>>> https://drive.google.com/open?id=1rewbtoPOMhO6hlLr3xfHuw4IGeUnsSFG
ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความคิดเห็น
ชื่อ - นามสกุล
Your answer
ตำแหน่ง
กรุณาระบุตำแหน่งของท่าน เช่น อธิการบดี ผู้อำนวยการ
Your answer
สถาบัน/หน่วยงาน
โปรดใส่ชื่อเต็มของหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Your answer
อาชีพ
โทรศัพท์/ มือถือ
Your answer
e - mail
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service