Konsultacje społeczne założeń Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026
Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej preferencji mieszkańców Miasta co do kierunków jego rozwoju w perspektywie najbliższych 8 lat. Badanie to ma na celu poznanie opinii mieszkańców na temat planowanych działań samorządu lokalnego i celów do osiągnięcia w latach 2018-2026. Projekt STRATEGII ROZWOJU MIASTA SZCZECINEK NA LATA 2018-2026 oraz DIAGNOZĘ STRATEGICZNĄ DLA MIASTA SZCZECINEK można pobrać ze strony www.szczecinek.pl
Twórcy projektu "Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026" zapewniają, że wszystkie głosy i opinie respondentów zostaną uwzględnione w finalnej wersji Strategii.

Ankieta zawiera 14 pytań, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 7-10 minut.


Zatem zapraszamy do współtworzenia przyszłości naszego Miasta!

pyt.1. PRIORYTETY STRATEGICZNE *
W projekcie "Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026" określono następujące priorytety strategiczne, rozumiane jako obszary wymagające rozwoju i poprawy. Oznacz poniżej ważność tych obszarów z Twojego punktu widzenia:
nieważne
mało ważne
ważne
bardzo ważne
najważniejsze
I. GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
II. SPOŁECZEŃSTWO SOLIDARNE I OBYWATELSKIE
III. ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ MIASTA
IV. EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE
V. TURYSTYKA I REKREACJA
pyt. 2. INNE PRIORYTETY
Czy uważasz, że nowa Strategia rozwoju Miasta powinna definiować jakieś inne niż wymienione w pyt. 1 priorytety? Jakie?
Your answer
pyt. 3. Cele strategiczne w obszarze GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ *
Projekt "Strategia rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026" w obszarze GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ zakłada następujące cele strategiczne i kierunkowe. Oznacz poniżej ważność tych celów z Twojego punktu widzenia:
nieważne
mało ważne
ważne
bardzo ważne
najważniejsze
1. MIASTO OTWARTE NA FIRMY I INWESTORÓW, w tym: Rozwój zasobów i terenów miasta pod nowe inwestycje produkcyjno-usługowe; Tworzenie wizerunku miasta otwartego na inwestorów; Promocja oferty terenów inwestycyjnych Miasta
2. INNOWACYJNOŚĆ I WSPÓŁPRACA SIECIOWA, w tym: Wspieranie kluczowych branż, w tym przemysłu drzewnego w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań; Tworzenie warunków dla utrzymania i przyciągania wykwalifikowanej kadry; Wspieranie inicjatyw klastrowych, w tym Szczecineckiego Klastra Meblowego
3. LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, w tym: Ułatwianie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i nowopowstających firm; Wspomaganie mieszkańców w adaptowaniu się do wyzwań rynku pracy
pyt. 4. Inne cele w obszarze GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Czy uważasz, że nowa Strategia rozwoju Miasta powinna definiować jakieś inne niż wymienione w pyt. 3 cele dotyczące GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI? Jakie?
Your answer
pyt. 5. Cele strategiczne w obszarze SPOŁECZEŃSTWO I SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA *
Projekt "Strategia rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026" w obszarze SPOŁECZEŃSTWO I SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA zakłada następujące cele strategiczne i kierunkowe. Oznacz poniżej ważność tych celów z Twojego punktu widzenia:
nieważne
mało ważne
ważne
bardzo ważne
najważniejsze
1. MIASTO WRAŻLIWE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW, w tym: Zwiększenie dostępności mieszkań (w szczególności dla grup defaworyzowanych); Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług ochrony zdrowia; Tworzenie odpowiednich warunków do życia w rodzinie; Zapewnienie usług społecznych, w tym dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców, oraz przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
2. MIASTO AKTYWNYCH, WITALNYCH LUDZI, w tym: Poszerzanie miejskiej oferty spędzania czasu wolnego; Zwiększanie dostępności mieszkańców do oferty kulturalnej i sportowej; Promocja i wsparcie dla instytucji edukacyjnych, artystycznych, sportowych itp; Aktywizacja mieszkańców i zwiększenie ich poczucia tożsamości z Miastem.
3. MIASTO SPRAWNIE I PARTNERSKO ZARZĄDZANE, w tym: Podniesienie poziomu obywatelskiej partycypacji w zarządzaniu miastem; Zwiększenie aktywności obywatelskiej; wspieranie organizacji pozarządowych i rozwijanie współpracy; Unowocześnienie administracji, zwiększenie jakości i dostępności do usług publicznych i informacji publicznej.
pyt. 6. Inne cele w obszarze SPOŁECZEŃSTWO I SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA
Czy uważasz, że nowa Strategia rozwoju Miasta powinna definiować jakieś inne niż wymienione w pyt. 5 cele dotyczące SPOŁECZEŃSTWO I SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA? Jakie?
Your answer
pyt. 7. Cele strategiczne w obszarze ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ MIASTA *
Projekt "Strategia rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026" w obszarze ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ MIASTA zakłada następujące cele strategiczne i kierunkowe. Oznacz poniżej ważność tych celów z Twojego punktu widzenia:
nieważne
mało ważne
ważne
bardzo ważne
najważniejsze
1. PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA, w tym: Rewitalizacja i poprawa estetyki miasta; Poprawa stanu gospodarki mieszkaniowej; Rozbudowa infrastruktury dla spędzania czasu wolnego.
2. INFRASTRUKTURA DO ŻYCIA, w tym: Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; Unowocześnienie systemu transportu publicznego i komunikacji w mieście; Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej.
3. ŚRODOWISKO DO ŻYCIA, w tym: Poprawa czystości powietrza; Poprawa jakości wody; Racjonalizacja gospodarki odpadami; Poprawa jakości i dostępności terenów zielonych; Wzrost wykorzystania zielonej energii.
pyt. 8. Inne cele w obszarze ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ MIASTA
Czy uważasz, że nowa Strategia rozwoju Miasta powinna definiować jakieś inne niż wymienione w pyt. 7 cele dotyczące ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ MIASTA? Jakie?
Your answer
pyt. 9. Cele strategiczne w obszarze EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE *
Projekt "Strategia rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026" w obszarze EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE zakłada następujące cele strategiczne i kierunkowe. Oznacz poniżej ważność tych celów z Twojego punktu widzenia:
nieważne
mało ważne
ważne
bardzo ważne
najważniejsze
1. SZKOŁA NOWEJ GENERACJI, w tym: Wdrożenie reformy edukacji `2017; Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy szkołach; Poprawa wyników szkolnych egzaminów zewnętrznych; Rozwój oferty i nowoczesnych form edukacji przedszkolnej.
2. PROFESJONALIŚCI DLA GOSPODARKI LOKALNEJ, w tym: Zwiększenie udziału szkół zawodowych w systemia kształcenia na poziomie średnim; Profilowanie kształcenia zawodowego zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy; Stworzenie Forum Edukacji Zawodowej.
3. STUDIA WYŻSZE W SZZCECINKU, w tym: Zwiększenie oferty kształcenia na poziomie studiów wyższych; Rozwój oferty kształcenia podyplomowego na potrzeby lokalnego rynku.
pyt. 10. Inne cele w obszarze EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE
Czy uważasz, że nowa Strategia rozwoju Miasta powinna definiować jakieś inne niż wymienione w pyt. 9 cele dotyczące EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE? Jakie?
Your answer
pyt. 11. Cele strategiczne w obszarze TURYSTYKA I REKREACJA *
Projekt "Strategia rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026" w obszarze TURYSTYKA I REKREACJA zakłada następujące cele strategiczne i kierunkowe. Oznacz poniżej ważność tych celów z Twojego punktu widzenia:
nieważne
mało ważne
ważne
bardzo ważne
najważniejsze
1. TURYSTA W MIEŚCIE SZCZECINEK, w tym: Kontynuacja programu budowy atrakcyjnych turystycznie szlaków rowerowych; Rozwój bazy noclegowej w mieście; Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku; Wykreowanie marki Szczecinka jako miasta aktywnej turystyki.
2. TURYSTA W OKOLICACH SZCZECINKA, w tym: Rozwój inicjatyw na rzecz rozbudowy systemu ścieżek rowerowych w okolicach Szczecinka; Rozwój inicjatyw na rzecz rozbudowy systemu szlaków kajakowych w okolicach Szczecinka.
pyt. 12. Inne cele w obszarze TURYSTYKA I REKREACJA
Czy uważasz, że nowa Strategia rozwoju Miasta powinna definiować jakieś inne niż wymienione w pyt. 11 cele dotyczące TURYSTYKA I REKREACJA? Jakie?
Your answer
pyt. 13. Hasło promocyjne Miasta
Wybierz z poniższych najlepsze Twoim zdaniem hasło promujące miasto Szczecinek (tzw. hasło kotwica, które powinno towarzyszyć strategicznym przedsięwzięciom).
pyt. 14. Inne uwagi do projektu Strategii
Prosimy tutaj wpisać uwagi, komentarze, sugestie do projektu "Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026". Prosimy ustosunkować się zarówno do treści Strategii, jak i jej układu, czytelności, itp...
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms