แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 30 ข้อ และอัตนัย 2 ข้อ
รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว21104
พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
Your answer
คลิกเลือกระดับชั้น
พิมพ์เลขที่
Your answer
1. การเขียนลำดับคำสั่งที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหา ทำให้ได้คำตอบที่ต้องการคือ ข้อใด
1 point
2. เป็นกระบวนการคิดที่ไม่ได้เกิดจากวัตถุจริงหรือการปฏิบัติจริง ไม่มีรูปร่าง เป็นแนวคิดที่ใช้เหตุใช้ผลเข้าประกอบการคิด คือ ข้อใด
1 point
3. ปัญหา หมายถึง ข้อใด
1 point
4. เอกสารที่จัดทำไว้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ คือ อะไร
1 point
5. ขั้นตอนในการแก้ปัญหา คือ ข้อใด
1 point
6. วิธีการคิดเชิงนามธรรมตามปกติ เป็นกระบวนการคิดแบบใด
1 point
จากภาพต่อไปนี้
7. จากปัญหาที่ 1 ข้างต้น ข้อใด คือ ปัจจัยส่งออก
1 point
8. จากปัญหาที่ 1 ข้างต้น ข้อใด คือ ปัจจัยนำเข้า
1 point
9. จากปัญหาที่ 1 ข้างต้น ข้อใด คือ กระบวนการ
1 point
10. จากปัญหาที่ 1 ข้างต้น ข้อใด คือ สูตรการหา พื้นที่ของสนามหญ้า
1 point
11. จากปัญหาที่ 1 ข้างต้น ข้อใด คือ สูตรการหา พื้นที่ของสนามฟุตบอล
1 point
จากภาพต่อไปนี้
12. จากปัญหาที่ 2 ข้างต้น ข้อใด คือ ปัจจัยส่งออก
1 point
13. จากปัญหาที่ 2 ข้างต้น ข้อใด คือกระบวนการ
1 point
14. จากปัญหาที่ 2 ข้างต้น ข้อใด คือ ปัจจัยนำเข้า
1 point
15. จากปัญหาที่ 2 ข้างต้น ข้อใด คือ วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
1 point
16. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
1 point
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 17-21
หากนักเรียนลืมเอาสมุดการบ้านกลับมา นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
17. ข้อใดคือ ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหา
1 point
18. ข้อใดคือ ขั้นวางแผน
1 point
19. ข้อใด คือ ขั้นดำเนินการ
1 point
20. ข้อใด คือ ขั้นตรวจสอบ
1 point
21. ข้อใดคือ ปัจจัยหลักที่ทำให้การวางแผนในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
1 point
22. ข้อใดเป็นตัวแปรแบบแถวลำดับ (Array) มิติเดียว
1 point
พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อที่ 23-25
23.ข้อมูลที่เป็นรายการโยงในแฟ้มทั้งสองนี้คือ
1 point
24.ถ้าสร้างแฟ้มข้อมูลย่อยเพิ่มต่อไปอีกเช่น แฟ้มบันทึกประวัติการมาเรียนและความประพฤติ ต้องใช้ข้อมูลใดเป็นรายการโยงเพิ่มเติม
1 point
25. ในแฟ้มระเบียนการเรียน เมื่อป้อนข้อมูลเลข ประจำตัวแล้ว จะเรียกดู ชื่อ นามสกุลได้หรือไม่
1 point
26. ข้อใดเป็นคำสั่งเรียงลำดับจากน้อยไปมาก
1 point
จากภาพต่อไปนี้ ใช้เป็นตัวเลือกข้อที่ 27-30
27. จากตัวเลือกข้างต้น ข้อใดเป็นผังงานแสดงการเริ่มต้นและจบการทำงาน
1 point
28. จากตัวเลือกข้างต้น ข้อใดคือผังงานที่รับเข้ามาหรือส่งค่าออกไป
1 point
29. จากตัวเลือกข้างต้น ข้อใดคือ ผังงานที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข
1 point
30. จากตัวเลือกข้างต้น ข้อใด คือ ผังงานที่ใช้ประมวลผลหรือการคำนวณของโปรแกรม
1 point
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสิงหวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service