สรุปบทเรียนและจดการบ้าน

คาบที่....
วิชา, ครูผู้สอน
1.สรุปบทเรียน
1.1 ที่เรียนในคาบนี้รู้อะไร?
1.2 ความคิดรวบยอด/ใจความสำคัญของบทเรียนคืออะไร?
1.2 แสดงความคิดเห็น
2.จดการบ้าน
2.1 หัวข้องาน
2.2 วันที่สั่งงาน
2.3 กำหนดส่ง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question