แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลเมืองหนองปรือ
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วนงาน

  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
  ความรวดเร็วในการให้บริการ
  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับห่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
  ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
  Please enter one response per row
  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ
  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้
  เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฎิบัติ
  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฎิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
  Please enter one response per row
  สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ
  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งรอรับบริการ
  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
  ความ "เพียงพอ" ของอุปกรณ์ / เครืองมือในการให้บริการ
  "คุณภาพและความทันสมัย" ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ
  การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อให้บริการ
  ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
  ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question