แบบรวบรวมข้อมูลประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลือกคำตอบ 1 ข้อ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจราจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขตพื้นที่ อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการการจราจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขตพื้นที่ อบจ.
1.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่างป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจรหรือไฟจราจรในเขต อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่างป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจรหรือไฟจราจรในเขต อบจ.
1.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของ อบจ. ในการสูบน้ำในช่วงน้ำท่วม
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของอบจ. ในการสูบน้ำในช่วงน้ำท่วม
1.4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของ อบจ. ในการจัดหาน้ำในช่วงภัยแล้ง
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการอำนวยความสะดวกของอบจ. ในการจัดหาน้ำในช่วงภัยแล้ง
1.5 ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของสถานีขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.
1.6 ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของท่าเทียบเรือ/ท่าข้ามที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.
1.7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขนส่งมวลชนที่จัดให้โดย อบจ.
1.8 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอัจฉริยะในการสัญจรทางบก ทางน้ำ หรือทางทะเล
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือระบบอัจฉริยะในการสัญจรทางบก ทางน้ำ หรือทางทะเล
1.9 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการพัฒนาหรือการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ. ที่มีความต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอน
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการพัฒนาหรือการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ. ที่มีความต่อเนื่องหรือไม่ขาดตอน
2. ด้านผังเมือง
2.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดการที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต อบจ.
2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมือง
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์หรือความสวยงามของเมือง
2.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มขึ้นของ อบจ. ในระหว่างปี
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สวนสาธารณะเพิ่มขึ้นของ อบจ. ในระหว่างปี
3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อการฝึกอาชีพ การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของกลุ่มสตรีที่มีต่อการฝึกอาชีพการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานจาก อบจ.
3.2 ความพึงพอใจของสตรีที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ อบจ. จัดให้มีขึ้น
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของสตรีที่มีต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีที่ อบจ. จัดให้มีขึ้น
3.3 ความพึงพอใจของสตรีที่มีต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของสตรีที่มีต่อการได้รับการดูแลสงเคราะห์ หรือฟื้นฟูจาก อบจ.
3.4 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดย อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุโดย อบจ.
3.5 ความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุนหรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้พิการต่อการได้รับการดูแลสงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูหรือการส่งเสริมสุขภาพจาก อบจ.
3.6 ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการได้รับการดูแล สงเคราะห์ สนับสนุนหรือฟื้นฟูสุขภาพจาก อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้ติดยาเสพติดต่อการได้รับการดูแลสงเคราะห์ สนับสนุน หรือฟื้นฟูสุขภาพจาก อบจ.
3.7 ความพึงพอใจของผู้พิการต่อศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพที่ดำเนินการโดย อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้พิการต่อศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพที่ดำเนินการโดย อบจ.
3.8 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของสถานสงเคราะห์/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดย อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของสถานสงเคราะห์/บ้านพักคนชรา/ศูนย์พักพิงผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดย อบจ.
3.9 ความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลด้านที่อยู่อาศัยจาก อบจ.
4. ด้านการศึกษา
4.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ได้รับจาก อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน/การเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ได้รับจาก อบจ.
4.2 ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยจาก อบจ.
4.3 ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซึ่ง อบจ. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชา
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของเด็กนักเรียนหรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซึ่ง อบจ. ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถาบันอุดมศึกษา/องค์กรวิชา
4.4 ความพึงพอใจของเด็กที่มีความสามารถพิเศษต่อการจัดการศึกษาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ดำเนินการโดย อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของเด็กที่มีความสามารถพิเศษต่อการจัดการศึกษาหรือโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ดำเนินการโดย อบจ.
4.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนของ อบจ.หรือการจัดการศึกษาของ อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของโรงเรียนของอบจ. หรือการจัดการศึกษาของ อบจ.
4.6 ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทักษะฝีมือแรงงานของ อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของช่างฝีมือแรงงานต่อความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาหรือการส่งเสริมอาชีพและทักษะฝีมือแรงงานของ อบจ.
5. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน
5.1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ อบจ. พัฒนาขึ้นหรือบำรุงรักษา
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ อบจ. พัฒนาขึ้นหรือบำรุงรักษา
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อบจ.
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อบจ.
7. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
7.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟื้นฟู การอนุรักษ์หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่สำคัญหรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ที่
คำอธิบาย : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการฟื้นฟูการอนุรักษ์ หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่สำคัญหรือแหล่งมรดกที่สำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ที่ดำเนินการหรือสนับสนุนโดย อบจ.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service