แบบทดสอบเก็บคะแนน ก่อน-หลังเรียน วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ครั้งที่ 3
ออกข้อสอบโดย พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.
หนังสือ
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
รหัสนิสิต *
Your answer
สาขาวิชา *
เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม *
1 point
ข้อใดมิใช่ลักษณะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ *
1 point
การใช้อำนาจปกครองคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัยมีลักษณะอย่างไร *
1 point
การปกครองคณะสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยที่กำหนดโทษไว้มากที่สุดเป็นอย่างไร *
1 point
การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลไม่มีการกระจายอำนาจเพราะเหตุใด *
1 point
ในสมัยพุทธกาลมีรูปแบบการปกครองพระสงฆ์อย่างไร *
1 point
เมื่อมีพระสงฆ์จำนวนมากขึ้นพระพุทธองค์ทรงมอบให้ใครเป็นผู้ดูแล *
1 point
พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยคำนึงถึงข้อใดเป็นหัวใจสำคัญก่อน *
1 point
พระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างไร *
1 point
“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด”เป็นวิธีการอุปสมบทโดยวิธีใด *
1 point
นางสาวพรรณวดี มีความประสงค์จะอุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาจะต้องอุปสมบทด้วยวิธีอะไร *
1 point
การชมมหรสพเกิดการสลดใจว่า กิจกรรมเหล่านี้ช่างไร้สาระหาประโยชน์แก่นสารมิได้เลย เราควรหาสิ่งใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและหลุดพ้นจากบ่วง เป็นคำพูดของใคร *
1 point
อุปติสสะเกิดความเลื่อมใส่ในอิริยาบถน่าเลื่อมใสและได้ฟังประโยคว่า “ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้า ตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น” นี้เป็นคำกล่าวของพระเถระรูปใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse