แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียด้านการประกันคุณภาพ

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียด้านการประกันคุณภาพที่ได้เผยแพร่ทางออนไลน์ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

    VDO KM_QA

    VDO EdPEx_QA

    This is a required question
    This is a required question