ความพึงพอใจในคุณภาพการแก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรมตามนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการแก้ไขปัญหาและึควบคุมอาชญากรรมตามนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีสำคัญ คดีอุจฉกรรจ์ และคดีที่อยุ่ในความสนใจของประชาชนได้ *
๒. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแสวงหาความร่วมมือจากรประชาชนในการสืบสวนจับกุมผู้กระำทำความผิด *
๓. เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามจับกุมคนร้าย เช่น การแจ้งเบาะแสคนร้าย และการมอบรางวัลผู้สนับสนุนช่วยเหลืองานตำรวจ *
๔.เจ้หาน้าที่ตำรวจนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามจับกุมคนร้าย เช่น กล้องวงจนปิด การรับแ้จ้งเหตุทางมือถือ *
๕. ความรวดเร็วในการมาดูสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ *
๖. การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อาศัยของท่านอย่างสม่ำเสมอ *
๗. การตั้งจุดตรวจ จุดสักดของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสม่ำเสมอ *
๘. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ *
๙. เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชน *
๑๐. เจ้าหน้าที่ำรวจมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอาชญากรรมในพื้ันที่ชุมชนของท่าน *
๑๑. เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการควบคุมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานบริการ บ่อนการพนัน และการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น *
๑๒. ความตั้งใจในการสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ *
๑๓. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวันในบ้านพักอาศัยในเวลากลางวัน *
๑๔. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวันในบ้านพักอาศัยในเวลากลางคืน *
๑๕. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านพักอาศัยในเวลากลางวัน *
๑๖. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้านพักอาศัยในเวลากลางคืน *
๑๗. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะที่ท่านเดินทางไปทำธุระนอกบ้านเป็นเวลาหลายๆวัน *
๑๘. ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนการปฏิับัติในการแก้ไขปัญหาและการควบคุมอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ *
๑๙. ท่านมั่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิับัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง/วัน *
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในคุณภาพการแก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรมตามนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะความพึงพอใจในคุณภาพการแก้ไขปัญหาและควบคุมอาชญากรรมตามนโยบายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy