แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบการจัดการสารสนเทศของโรงเรียน
คำชี้แจง : แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของส่วนสารสนเทศโรงเรียนราชินี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือตอบแบบประเมินและให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินอ
1. เป็นนักเรียนในระดับชั้น *
ตอนที่ 2 สภาพความพึงพอใจ
2.1 การใช้งานอินเทอร์เนตในโรงเรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เนต ผ่านระบบเครือข่ายของโรงเรียน
ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เสถียรภาพของระบบเครือข่าย โดยใช้งานอินเทอร์เนตได้อย่างต่อเนื่อง
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการให้บริการ
ความพึงพอใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยภาพรวม
2.2 การใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
เนื้อหาในเว็บไซต์จัดเป็นหมวดหมู่เหมาะสม
ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของโรงเรียนโดยภาพรวม
2.3 การใช้บริการระบบ e-Learning *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยไม่จำกัด สถานที่ และเวลา
เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สามารถเรียนรู้เนื้อหาของวิชาได้ง่าย อ่านหรือทำซ้ำเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาการเรียน ได้จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ e-Learning ของโรงเรียนโดยภาพรวม
2.4 การใช้งานระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการทำงานมากน้อยเพียงใด
ความสามารถของระบบในการป้องกันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนโดยภาพรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy